Schijndel

Historie Schijndelse Verenigingen


EHBO


Opgericht 1948 - actief tot op heden

Overzicht:

Wat vooraf ging

Reeds in de jaren 1912 en 1913 werd er een cursus EHBO gegeven. Het Wit-Gele Kruisbestuur had nl gevolg gegeven aan de uitnodiging van de Commissie in het belang van eerste Hulp bij Bedrijfsongevallen, om zich te belasten met de organisatie van een cursus. De opening daarvan werd vastgesteld op 1 december 1912. Dr. Smulders zou worden aangezocht de leiding op zich te nemen. Zou deze arts niet bereid gevonden worden dan zou Dr. Koolen dit werk zelf doen. De cursus was beslist een succes. 17 deelnemers en 1 toehoorder hadden de cursus doorlopen. In het jaar1928 werd met het continu E.H.B.O.-werk een aanvang gemaakt. Het was toen op uitnodiging van de Koninklijke Nationale Bond het Oranje Kruis. De cursus werd gegeven door D. van Oppenraaij en liep (met een onderbreking van 3 weken) van 23 mei tot 16 september 1928. 13 lessen werden gegeven aan 26 leerlingen. Na het op 22 oktober van dat jaar door Dr. V.d. Heijden te Den Bosch en Dr. v. Oppenraaij afgenomen examen werd aan 23 cursisten een eerste diploma uitgereikt. Het verslag over het jaar 1929 zegt, dat de cursus in dat jaar door Dr. Van Oppenraaij werd voortgezet en dat in 1930 de tweede en laatste vervolgcursus zou worden gehouden. Na beëindiging daarvan zou aan een 16-tal dames en heren het definitieve diploma kunnen worden uitgereikt en zou tot de inrichting van een reddingsbrigade worden overgegaan. Van 11 december 1934 tot 29 april daaraan volgend en van 9 november 1935 tot 13 januari daaraan volgend werd, op initiatief van deze vereniging, een cursus, respectievelijk vervolg- of diplomacursus gegeven door Dr.Verstraaten. Volgens het verslag over 1935 hadden zich voor het eindexamen 8 dames en 18 heren aangemeld. De notulen der vergadering van 7 maart 1935 vermelden, dat een nieuwe vereniging zal worden opgericht door de gediplomeerden van de cursus E.H.B.O. Op 30 juli 1937 werd besloten goed te keuren, dat de E.H.B.O. een onderafdeling werd van het Wit-Gele Kruis. Zij telde in 1938 24 leden. In 14 gevallen was in dat eerste jaar hulp verleend. Nadat deze vereniging tijdens de oorlogsjaren had stil gelegen, werd zij op 9 maart 1948 heropgericht.

BRON: 50 jaren gezondheidszorg in Schijndel. Herdacht bij de opening van het Wit-Gele Kruisgebouw 30 mei 1959.

In voornoemde periode zou C. de Jongh een van de voorzitters zijn geweest.
Een van de latere voorzitters Leo van Roessel is al vanaf 2 mei 1935 EHBO`er

EHBO vereniging 1948-heden
In het winterseizoen van 1947/1948 wordt door huisarts Verstraaten een EHBO cursus gegeven in de kantine van Jansen De Wit. Het was moeilijk een geschikt lokaal in het verwoeste Schijndel te vinden. Twaalf van de dertien cursisten slagen voor het EHBO-getuigschrift en op 9 maart 1948 krijgen de geslaagden hun diploma en getuigschrift. Op deze avond wordt besloten de EHBO-vereniging te heroprichten. In het bestuur wordt als voorzitter dhr.A. Duffhues benoemd en mevr.I.Boumans als secretaresse(ze zal deze functie 25 jaar vervullen) en dhr.j.Verhagen als penningmeester. Huisarts Verstraaten wordt docent, zijn echtgenote beschermvrouw en deken van Dijk geestelijk adviseur. Door het Witgele Kruis wordt aan het bestuur dhr.J. Duffhues toegevoegd. Toen moest het Witgele Kruis namelijk nog toestemming geven om een zelfstandige EHBO vereniging op te richten.

Het verenigingsblad "Ons verband" verschijnt in 1949 voor de eerste keer.In dit jaar wordt huisarts van den Meerendonk ook artsdocent. Behalve hulp verlenen bij ongevallen worden de leden ook ingezet bij allerlei collectes en andere activiteiten.

In 1951 helpt de vereniging bij het bestrijden van een ernstige pokkenepidemie. Voor de slachtoffers van de watersnoodramp in 1953 wordt geld ingezameld. Heel lang verlenen de leden assistentie bij het tuberculose bevolkingsonderzoek. Veel EHBO-ers vervullen in deze periode een functie in de blokploegen Bescherming Bevolking.
Foto grote_foto Foto 143, 1951?
EHBO vereniging bij het kampioenschap van Brabant senioren en junioren ca.1951 ? (in het jaar vd pokken epidemie in Tilburg)
Staande: A 1 Jan Verhagen, 2 Wim Duffhues, 3 Jan vd Wetering, 4 Adri Peijnenburg 5 Willy Doreleijers
Zittend: B 1 Maria Gooijaerts, 2 Truus van Extel, 3Adri Duffhues, 4 huisarts Herman ? Verstraaten, 5 zus Dorelijers/Peijnenburg (gehuwd met Willy).
Voorgrond C 1 Zus den Otter (dochter van Hein)

Dhr.L. van Roessel wordt in 1952 (of 1958 ?) voorzitter en het bestuur wordt uitgebreid naar vijf leden. Twee leden halen de kader aantekening. In 1958 is nog moeilijk een geschikt lokaal te vinden voor een jeugd EHBO cursus. De oplossing komt van het lid Kastelijns die zijn woonkamer in de wintermaanden beschikbaar stelt.

In 1956 wordt door de vereniging de eerste ziekendag georganiseerd. Dit bevalt zo goed dat er nog vele zullen volgen. In goed overleg wordt deze activiteit (waarschijnlijk in ca.1973) door andere organisaties overgenomen.

Huisartsen Metz en mevr. Metz-Daalder worden in 1957 artsdocent en mevr.A. Pijnenburg wordt aangesteld als presidente van een actie comité met als belangrijkste taak het organiseren van collectes. Zo worden er Persil emmertjes gespaard om oa het 10-jarig bestaan te kunnen vieren. In 1968 wordt het comité opgeheven en het bestuur uitgebreid met 2 leden.

In 1959 mag Schijndel voor het eerst de districtswedstrijden organiseren en in 1966 de Nationale wedstrijden waaraan de provinciale kampioenen deelnemen. Behalve het organiseren van wedstrijden zijn de leden ook goed in het deelnemen zelf. In 1951, 1965 en 1971 wordt het nationale kampioenschap behaald en zesmaal het Brabants kampioenschap door een senioren~ of juniorenploeg.

Dhr. M. Vloet neemt in 1963 de voorzittershamer van dhr. Van Roesel over die dan tot erevoorzitter wordt benoemd. In 1968 komt huisarts Landman als artsdocent bij de vereniging en voor het eerst wordt (met veel succes) een huismoedercursus gegeven door mevrouw Metz.

De vereniging en zijn onderkomens.
Zeven jaar heeft de vereniging gastvrijheid genoten in "Amicitia" en met de verhuizing van dhr. van den Heuvel naar "De Zwaan" verhuisde de vereniging mee. Maar ondanks de volledige medewerking van dhr. van den Heuvel kon de vereniging daar niet blijven. Zij verhuisde toen naar de agrarische school. In 1970 krijgt de vereniging een eigen onderkomen in een van de ruimtes van de voormalige slagerij Geerkens Hoofdstraat 88 (hoek Hoofdstraat/Kluisstraat). Op 4 juli 1970 zegent de geestelijke adviseur pastoor vd Heijden het nieuwe onderkomen in. Wethouder van Herpen opent het officieel. Veel leden verzetten veel werk om deze ruimte om te toveren in een leuk lokaal. In september 1974 verhuist de vereniging naar het voormalige onderkomen van de AMRO bank (in 2006 een damesmode zaak) tegenover de kerk. Elf jaar kan de vereniging hier haar leden opleiden. Om het jaar een opleidingscursus (altijd volle bak), elke maand een herhalingsles en elke wintermaand onderlinge oefenavonden met de verenigingen uit de omliggende dorpen.

25-jarige jubileum in 1973
De vereniging telt dan 161 leden, 3 gediplomeerde kaderleden en 7 of 12? gediplomeerde LOTUS leden. Drie plaatselijke huisartsen zijn als verzorgen als docent de EHBO-opleidingen. Op 10 maart worden de feestelijkheden gestart met een eucharistieviering om 10.00 uur gevolgd door een koffietafel om 11.00 uur in "De Zwaan" ´s-Avonds is er een feestavond in café Persons op de Boschweg. Op zondag 11 maart organiseert de vereniging in de aula van de L.T.S. de Brabantse kampioenschappen en op 18 maart de jeugdkampioenschappen. Op die dag worden ook diverse leden gehuldigd. Het dokters echtpaar Metz, de heren Van Roesel en Vloet ontvangen het gouden Maltezer Kruis. De zilveren jubilarissen de dames vd Dungen, Bolwerk en Pijnenburg en de heren Dorelijersen, Wilmsen ontvangen dit insigne in brons. De pauselijke onderscheiding "Pro Ecclesia en Pontfice" wordt in ontvangst genomen door mevr. Boumans. Dhr. Van Roessel ontvangt op 29 april de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Driemaal behaalt de Schijndelse EHBO vereniging het nationale kampioenschap nl in 1951,1965 en 1971. De senioren- en juniorenploegen kunnen zesmaal het Brabantse kampioenschap in hun vaandel schrijven.

30-jarige jubileum in 1978
Op zaterdag 17 juni 1978 wordt in het gemeenschapshuis "In den Herd" het 30 jarige bestaan van de vereniging gevierd

Vanaf 1986 is de EHBO-vereniging in de Beemdhut te vinden. Dit gebeurt nadat in eigen beheer het gebouw flink wordt uitgebreid en van top tot teen onder handen genomen wordt.Het bestuurslid dhr. G. Russens neemt daarbij het voortouw. Dit gebouw wordt gerund door een stichting waarin de vereniging ook zitting heeft.

Op 24 maart 2006 is Tiny Vloet na 43 jaar onafgebroken voorzitter te zijn geweest (en 50 jaar gediplomeerd EHBO´er) benoemd tot erevoorzitter.

 Reageren 

naar bovenkant pagina