Schijndel

Historie Schijndelse Scholen
Geschiedenis lagereschool De Toekomst en basisschool 't Kwekkeveld

Geschiedenis lager school DeToekomst en basisschool 't Kwekkeveldbeschreven door Louis van Dijk, oud schoolhoofd van de Paulusschool, aan de hand van de archieven van de gemeente (te raad plegen bij het BHIC in Den Bosch), de St. Servatius parochie en de Zusters van Liefde in het boek Historie Onderwijs Schijndel in 2008.
Met een INTERVIEW MET TON VAN DRUNEN

Kerkbestuur wil bouwen.
Op 13 maart 1967 schrijft de gemeente aan het kerkbestuur van de parochie van O.L. Vrouw van de heilige Rozenkrans Boschweg: Naar aanleiding van Uw verzoek van 31 december 1965 heeft de Raad op 11 maart 1966 besloten tot medewerking aan de stichting van een nieuwe school. Op de meisjesschool is het aantal zodanig gestegen, dat in het schooljaar 1967/1968 dringend behoefte is aan minstens 1 leslokaal en een lokaal voor handenarbeid. Per schooljaar 1968/1969 heeft ook de jongensschool behoefte aan een lokaal door de leerlingenschaalverlaging van 39 naar 35.
Wij raden U aan zo spoedig mogelijk een architect aan te wijzen voor het ontwerpen van 4 lokalen, waaronder een handenarbeidlokaal, later uit te breiden tot een 8-klassige school met handenarbeid- en gymlokaal. Op Uw verzoek zullen wij aan de Raad voorstellen de grond in eigendom aan U over te dragen overeenkomstig art. 80 lid 4.
Verzoeke de benodigde stukken in te zenden aan de Inspecteur en aan de gemeente, onder vermelding van hoe U van zins bent de aanbesteding te regelen. Wij wachten Uw verzoek af om de geraamde kosten ter beschikking te stellen.
U dient aan de Inspecteur te vragen de urgentieverklaring te bevorderen, indien nog vereist. Er is een kaartje met de globale aanduiding van de bouwplaats bijgevoegd. (zrs.)

Aanvraag bij de Raad.
Op 30 oktober 1968 schrijven de zusters aan de Raad: Wij willen een school stichten aan de Cornelis Trompstraat; verzoeke medewerking ex art. 73 lid 1 en de grond over te dragen. De bouw is nodig door de sterke toename van het aantal leerplichtige kinderen in de wijk Boschweg. De school moet tenminste ruimte bieden voor 250 leerlingen; 6 klaslokalen omvatten en er komen hoogstens 48 leerlingen per klas. Getekend van Woerkom en van Rijssel. (zrs.)

Zusters nemen het over.
Op 1 november 1968 schrijven de zusters aan het kerkbestuur: De door U geplande stichting van een 4-klassige school moet geschieden. De gemeente heeft gebrek aan financiŽn; de congregatie wil voorlopig uit eigen middelen de bouw bekostigen. Wij zullen de aanvragen ex art. 72 verzorgen. Wij zullen de plannen van de Wit overnemen, incl. de betalingsverplichtingen. Straks is ťťn lokaal beschikbaar voor een klas van Uw jongensschool, tegen vergoeding van ľ deel van de kosten van onderhoud, verlichting, verwarming en schoonhouden.
Wij zullen zo spoedig mogelijk de school overdragen aan Uw bestuur, zodat U het hoofd kunt benoemen. Het lijkt ons in dit verband wenselijk dat een vertegenwoordiger van Uw bestuur deelneemt aan de bouwvergaderingen. (zrs.)
Voor zover mij duidelijk is geworden heeft de gemeente gewoon de gelden voor de bouwkosten beschikbaar gesteld. Maar intussen is de congregatie schoolbestuur en overdracht heeft tenslotte plaatsgevonden aan de pasopgerichte Stichting Pastoor van Erp in 1971. Het kerkbestuur heeft er dus geen bemoeienis mee gehad, al werd het wel uitgenodigd voor de bouwvergaderingen met het oog op de beoogde toekomst.

Op 8 november 1968 besluit de Raad tot medewerking aan de stichting van een bijzondere school voor G.L.O. aan de Cornelis Trompstraat.
Op 25 november 1968 wordt door de gemeente vergunning verleend tot het bouwen van een 4-klassige school voor G.L.O. als dependance van de Mariaschool. Leges f. 637,50. De school wordt gebouwd aan de Cornelis Trompstraat 1 voor f. 252.028,--. (zrs.)
De aanvraag door de zusters voor een 6-klassige school wordt dus voorlopig niet gehonoreerd.

Bouwvergadering.
Op 19 november 1968 wordt een bespreking gehouden met zr. Norbertine, zr. Ancille en de heren de Wit en van Vessem:
1. Uitgenodigd om in te schrijven zijn de aannemers: Gebr. Schellekens, Timmermans en v.d. Heijden, van Schaaijk.
2. Het personeelstoilet wordt anders gesitueerd in de berging, waardoor de berging wordt vergroot.
3. In lokaal 1 (leslokaal van het hoofd) en in de docentenkamer komt een telefoonaansluiting.
4. Er komt een buitenzoemer, bedienbaar vanuit de docentenkamer.
5. Armaturen worden bij Heerkens besteld.
6. Er komen standaardmeubels in van Galvanitas, Oosterhout. In de leslokalen komt marmoleum, in de docentenkamer vast nijlontapijt. (zrs.)

Aanbesteding.
Op 9 januari 1969 schrijft architect M.W.M. de Wit aan de zusters: Op 7 januari is het bouwkundig deel aanbesteed. De laagste inschrijver is Timmermans en v.d. Heijden voor f. 277.469.--. Onze begroting van februari 1968 bedraagt f. 252.028,--. Hij verklaart het verschil door allerlei kostenverhogende factoren. Hij verzoekt toestemming voor de gunning aan de laagste inschrijver. (zrs.)
Hiervan doen de zusters op 16 januari 1969 mededeling aan B. en W. en op 24 januari 1969 draagt de Wit aan Timmermans en v.d. Heijden de bouw op van een 4-klassige lagere school met fietsenberging voor f. 277.469,-- incl. B.T.W. De aannemer moet eerst de onderaannemers doorgeven aan de Wit.
Nadat de gemeente akkoord is wordt op 6 februari 1969 het contract van aanneming opgemaakt. De architect berekent zijn honorarium op f. 31.148,44.

Wijziging.
Op 11 maart 1969 verzoeken de zusters de bouw gewijzigd te mogen uitvoeren, waarmee B. en W. op 17 maart akkoord gaan. (zrs.)

Op 23 april 1969 schrijft Inspecteur Nillesen aan de Wit:

 1. Op de urgentielijst voor 1969 staan slechts 2 lokalen. Het handenarbeidlokaal moet dus vervallen.
 2. De hal bij de hoofdenkamer versmallen tot 2,50 m en het vertrekje naast de hoofdenkamer laten vervallen. Slechts ťťn ingang met tochtportaal, nl. bij de speelplaats. De luifel van 14 m laten vervallen. Dit alles om de kosten te drukken. De toiletgroepen voor jongens en meisjes in gescheiden ruimtes onderbrengen. (zrs.)

Geld beschikbaar.
Op 19 mei 1969 stellen B. en W. f. 252.028,-- beschikbaar. (zrs.)
Hier blijkt dat de zusters nooit lang geld hebben hoeven voorschieten; de gemeente betaalt.

Uitbreiding.
Op 4 juni 1969 schrijven de zusters aan de Raad dat zij besloten hebben tot uitbreiding van de school aan de Cornelis Trompstraat met 2 lokalen en een handenarbeidlokaal, waarvoor zij op 14 juni medewerking vragen. De kostenbegroting is bijgevoegd.
Op 30 juni 1969 besluit de Raad tot uitbreiding met ťťn lokaal; de rest wordt afgewezen.
Op 21 juli 1969 stellen B. en W. f. 108.762,98 extra beschikbaar boven het eerdere bedrag van f. 252.028,--.
Op 25 november 1969 wordt de bouwvergunning verleend voor de uitbreiding.
Op 24 december 1969 schrijven B. en W. aan de zusters: In verband met de uitbreiding in oostelijke richting lijkt het raadzaam een ander deel van het terrein over te dragen: 1114 m2 ŗ f. 20,-- = f. 22.280,--.
Advies: geen afrastering plaatsen om het schoolterrein. Het terrein aanleggen als speelplaats, speelweide met speelwerktuigen en plantsoen. Raadzaam om met de directeur Openbare Werken een plan te maken. (zrs.)

Het is een beetje moeilijk te volgen: Op 13 maart 1967 vraagt het kerkbestuur 4 lokalen incl. handenarbeidlokaal; op 30 oktober 1968 vragen de zusters 6 lokalen aan; op 25 november 1968 krijgen zij toestemming voor 4 lokalen voor f. 252.028,--; op 24 januari 1969 krijgt Timmermans en v.d. Heijden de opdracht voor 4 lokalen voor f. 277.469,--; op 23 april 1969 zegt de Inspecteur dat slechts 2 lokalen op de urgentielijst staan; op 19 mei 1969 stellen B. en W. f. 252.028 beschikbaar (dat is dus voor 4 lokalen incl. handenarbeidlokaal); op 4 juni 1969 willen de zusters uitbreiden met 2 lokalen en een handenarbeidlokaal, maar zij krijgen slechts 1 lokaal extra. Dat handenarbeidlokaal zat toch al in de eerste 4? En hieronder tekent de architect een uitbreiding met 2 lokalen en een handenarbeidlokaal. Op 9 oktober 1970 vragen de zusters geld voor uitbreiding met 2 lokalen. Op 25 januari 1971 schrijven B. en W. dat er 11 klassen zijn. Dit hoeft niet te betekenen 11 lokalen, maar het zal er niet ver vanaf zijn. Op 3 mei 1971 vragen de zusters weer vergunning voor 2 lokalen, maar dit kan slaan op de 2 lokalen van 9 oktober 1970. Op 22 mei 1971 blijken er nog slechts 4 lokalen gebouwd te zijn! Op 21 juni 1971 constateert de Inspecteur dat er 4 lokalen zijn en nog geen handenarbeidlokaal. Blijkbaar is de aanvrage van 4 juni 1969 niet gehonoreerd, ook niet dat ene lokaal! De 4 lokalen zijn hard nodig als leslokaal, daarom is er nog geen handenarbeidlokaal bij.

Bouwvergadering 2 juli 1969:
1. Wolter en Dros kan de radiatoren pas in de week van 17 - 23 augustus leveren. Vůůr 1 september moet de c.v. klaar zijn.
2. Houten delen langs de kozijnen worden ook van Western Red Cedar.
3. Witte verblendstenen mogen in halfsteensverband gemetseld worden, mits het correct geschiedt.
4. De aannemer zal een tekening leveren over de revisie van de riolering. (zrs.) Revisie? Moet de riolering dan nu al gereviseerd worden?

Bouwvergadering.
Op 14 juli 1969 wordt weer een bouwbespreking gehouden:

 1. Architect de Wit zal een afspraak arrangeren met de burgemeester en zr. Martinia in verband met de grondsituatie, een fietsenberging en een nu al noodzakelijke uitbreiding.
 2. De Wit zal een schetsplan maken voor een uitbreiding met 2 leslokalen en een handenarbeidlokaal
 3. De architect zal met zr. Martinia het sanitair bezien.
 4. Hij zal ook prijzen opvragen voor tuinaanleg bij T. en G. te Schijndel.
 5. Voor het kunstwerk voor 1 % van de bouwsom wordt gedacht aan dhr. Claessen of dhr. v.d. Linden. (zrs.)

Raadsel.
Op 15 augustus 1969 wordt de waterleiding aangesloten: f. 365, 04.
Op 24 november 1969 (met de aantekening: verzonden op 22 maart 1969) wordt de verklaring afgegeven dat er geen bezwaar bestaat tegen het in gebruik nemen van het gebouwde. Dit betreft de 4-klassige bouw. Wat die "verzonden"-datum betreft: het is mij een raadsel, wat dat moet voorstellen. Het is toch de speciale rode datumstempel die vaker gebruikt wordt.
z.d. geeft architect de Wit een kostenoverzicht: f. 319.855,50 exclusief tuinaanleg, die geschat wordt op f. 56.000,--. (zrs.)

Op 15 december 1969 stelt de Raad f. 21.135,42 + f. 2.034,76 extra beschikbaar voor stoffering, meubilair, tuinaanleg en armaturen. In plaats van luxaflex worden markiezen aangebracht voor de zonwering. (zrs.) De achtergrond van dit verhaal is niet in de archieven te vinden. Het zal wellicht dienen voor de inrichting van de 4 nieuwe lokalen. De tuinaanleg is dan heel wat goedkoper dan geschat.

Bezuinigen!
Op 23 juni 1970 schrijft Inspecteur Nillesen aan B. en W.: Op de begroting voor de 1e inrichting kan de bibliotheekkast f. 228,-- minder; het harmonium f. 235 minder. Voor het 1e leerjaar keur ik een 5-vlaksbord voor f. 550,-- goed, maar voor de andere klassen niet meer dan f. 400,--. Totaal f. 1.583,-- minder. Ik geef een gunstig advies voor f. 26.130,98.
Op 26 juni geeft hij op advies van de Bouwkundig Hoofdinspecteur een goedkeurend aanvullend advies voor f. 82.632,-- voor meerkosten en voor de c.v. (zrs.)

Uitbreiding toch 2 lokalen.
Op 28 juli 1970 acht de Welstandscommissie de uitbreiding toelaatbaar.
Op 9 oktober 1970 vragen de zusters aan B. en W. geld beschikbaar te stellen voor de uitbreiding met 2 lokalen. Blijkbaar is de Raad op zijn besluit van 30 juni 1969 teruggekomen en mogen nu toch 2 lokalen bijgebouwd worden.
Op 22 oktober 1970 geeft de Inspecteur een aanvullend gunstig advies voor f. 227.868,-- voor de uitbreiding van de school. (zrs.)

Te bouwen gymzalen.
Op 5 januari 1971 zendt Inspecteur Nillesen aan B. en W. het verzoek om opgave van noodzakelijk te bouwen gymzalen.
Op 25 januari 1971 schrijven B. en W. aan de Inspecteur: In Boschweg is behoefte aan een gymzaal. De zaal in school Boschweg 125 is te klein (8 x 16 m) en zonder voorzieningen als kleedlokalen, wasgelegenheid, bergruimte. Er is slechts 1 toilet. Boschweg 125 doet 12 u. gym. (9 klassen), Corn. Trompstraat 9 u. (11 klassen). Dat is lang geen 1 Ĺ u. per klas per week. In de Trompstraat komen nog 2 klassen bij; dan zijn het 13 klassen. Er is grond voor een gymzaal gereserveerd. Wijbosch doet 3 u. per week gym. in zaal Wilhelminalaan 35. Binnenkort gaan zij naar de zaal Mr. Michelsstraat 15, met bussen vervoerd.

Vůůrfinanciering. Op 28 april 1971 brengen B. en W. dank aan de Generale Econome van de zusters vanwege de vůůrfinanciering van de uitbreiding met 2 lokalen. Wij vergoeden een rente van 6 ĺ % 's-jaars. (zrs.) Hier hebben de zusters dus inderdaad wel vůůrgefinancierd. Er zal zeker mondeling overleg hebben plaatsgevonden n.a.v. het verzoek om beschikbaarstelling van geld van 9 oktober 1970. Er zijn geen stukken van te vinden.

Vergunning.
Op 3 mei 1971 vragen de zusters vergunning voor uitbreiding met 2 lokalen voor f. 227.868,--. Op 21 mei keurt de Minister het goed en op 1 juni besluiten B. en W. de vergunning af te geven. Leges f. 577,50. (zrs.)

Huurvergoeding.
Op 22 mei 1971 vragen de zusters huurvergoeding voor 2 lokalen. Zij willen met een 6-klassige school starten op 1 augustus 1971. In het klooster is een geschikte en in het parochiehuis een minder geschikte ruimte beschikbaar. Huur resp. f. 150,-- en f. 100,-- per maand. (zrs.) Vreemd, in november 1969, met de onbegrijpelijke aantekening: verzonden in maart 1969, wordt een verklaring afgegeven van geen bezwaar tegen ingebruikneming van de school. En vůůr 1 september 1969 moet de verwarming klaar zijn, wordt op 2 juli 1969 vermeld. Verondersteld mag dan toch worden dat op 1 september 1969, of tenminste daaromtrent, de school in gebruik genomen zal zijn. Maar uit dit bericht hierboven en ook hierna moet men afleiden dat pas op 1 augustus 1971 de nieuwe school start. Op 6 februari 1969 is het contract met de aannemer gesloten. De bouw heeft dan toch wel vreselijk lang geduurd!

Contract.
Op 21 juni 1971 wordt het contract gesloten met aannemer Timmermans en v.d. Heijden voor uitbreiding van de school volgens plan van architect de Wit voor f. 238.776,42 incl. B.T.W. (zrs.)

Duidelijk!
Op dezelfde dag schrijft de Inspecteur aan de zusters: Mij is niet alles geheel duidelijk. In de nieuwe school zijn een 1e en een 2e en een 3e en een 5e klas; die zijn toch wel voorzien van leer- en hulpmiddelen? Toch vraagt U voor elk leerjaar 35 of zelfs 41 exemplaren aan. Er is toch al een schrijfmachine en een radio? Er komt voorlopig geen handenarbeidlokaal, dus nog geen meubels aanschaffen. Ook geen materiaal voor technieken die niet in een leslokaal kunnen worden beoefend.
Op de begroting pas ik voor elk leerjaar een korting toe, want er staan teveel boekjes op, die niet in ťťn jaar kunnen worden gelezen. Met een documentatiecentrum ben ik altijd zeer voorzichtig. f. 500,-- voor een kaartsysteem moet genoeg zijn. Naslagwerken alleen in de plaats van leesboeken voor de leerlingenbibliotheek. Verzoeke Uw begroting te herzien. (zrs.)

2 noodlokalen op zolder.
Op 22 juni 1971 schrijven de zusters aan B. en W.: Het noodlokaal in het parochiehuis is niet geschikt, maar wij gebruiken 2 noodlokalen op de zolder van het zustersklooster; wij verzoeken U 2 x f. 150,-- huur toe te staan.
Op 11 augustus gaan B. en W. akkoord. (zrs.)

Contract.
Op 30 juni 1971 schrijft architect de Wit aan de zusters: Verzoeke het contract te ondertekenen, dan kan ik de definitieve opdracht aan de aannemer e.a. geven.
In de prijs van de c.v.-installatie zitten kosten voor extravoorzieningen in de entreehal, die tijdelijk dienst gaat doen als handenarbeidlokaal. (zrs.)

Geld beschikbaar.
Op 2 juli 1971 verzoeken de zusters aan B. en W. het bedrag der geraamde kosten voor de uitbreiding met 2 lokalen en de volledige inrichting ter beschikking te stellen.
Op 12 juli stellen B. en W. maximaal f. 290.000,-- beschikbaar voor de uitbreiding met 2 leslokalen. (zrs.)

Op 9 juli 1971 geeft de Wit aan Wolter en Dros te 's-Hertogenbosch opdracht voor de c.v. voor f. 32.410,-- excl. B.T.W. f. 4.537,40. (zrs.)

Handenarbeidlokaal.
Op dezelfde dag geeft de Inspecteur aan B. en W. een gunstig advies voor uitrusting van een handenarbeidlokaal: leer- en hulpmiddelen f. 38.431,95 en meubilair f. 14.737,92; totaal f. 53.169,87. (zrs.)

Snelle reactie.
Op 28 juli 1971 schrijven de zusters aan B. en W.: De kosten zijn overschreden. f. 290.000,-- is reeds eerder beschikbaar gesteld, maar dat moet zijn f. 319.855,50 volgens berekening van de Wit + f. 56.000,-- voor inrichtingskosten en meubilair, excl. tuinaanleg.
Op 19 oktober 1971 wordt telefonisch door dhr. v.d. Donk doorgegeven dat dit akkoord is. (zrs.)
Dat schiet zo aardig op!

Opening / personeel.
Op 1 augustus 1971 wordt de school geopend en in gebruik genomen.
Het personeel bestaat uit: A.J. van Drunen, hoofd, geb. 26-4-1939; J.A. van Dongen, geb. 26-3- 1919; M.A.T.C. v.d. Heuvel, geb. 15-5-1922, tijdelijk; A.E. Oosthoek, geb. 8-7-1951, tijdelijk; M.N.B. Diederen, geb. 19-10-1946; P.M. v.d. Aa, geb. 15-11-1946. De 2 laatstgenoemden komen van de Mariaschool. Er wordt gestart met 172 leerlingen.
4 klassen zitten in de nieuwe lokalen; 2 klassen in noodlokalen op de zolder van het zustersklooster van Lidwina. Er is geen specifiek vaklokaal beschikbaar. (zrs.)
Het lokaal in het parochiehuis (22 mei) heeft men dus laten vervallen en men heeft gekozen voor geschiktere lokalen op de zolder van Lidwina.

Ook goedkeuring N.K.S.R.
Op 11 augustus 1971 schrijft het C.B.K.O. (Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs) aan de N.K.S.R. (Nederlandse Katholieke SchoolRaad): Wij achten een 6-klassige basisschool aan de Bosweg verantwoord; dat geeft ook de mogelijkheid de 2 noodlokalen bij de Aloysiusschool af te stoten. De Aloysiusschool heeft 7 leslokalen + 2 noodlokalen; 282 leerlingen; de Mariaschool heeft 8 leslokalen + 4 dependances; 393 leerlingen.
Die dependances zijn de 4 nieuwgebouwde lokalen. In de stukken wordt voortdurend over Bosweg gesproken. Blijkbaar heeft de Boschweg niets met de weg naar Den Bosch te maken.
Er wordt gerekend op + 700 leerlingen samen. Dan zijn er 7 + 8 + 6 leslokalen voor 606 - 711 leerlingen. Hiermede gaan wij akkoord.

Op 12 augustus geeft de N.K.S.R. daarop zijn goedkeuring voor een 6-klassige school. (zrs.)
De N.K.S.R. waakt over de belangen van de katholieke scholen en wil katholieke schoolbesturen behoeden voor onverantwoord alsmaar scholen bouwen, om later met grote financiŽle stroppen te blijven zitten. Daarom wordt ook daar de planning bekeken.

Rekening en verantwoording.
Op 6 september 1971 leveren de zusters rekening en verantwoording van de totale bouw, de installaties en de inrichting van de 4-klassige school: f. 387.069,18. (zrs.)

Hekwerk.
Op 17 november 1971 rapporteert J. van Vessem, de opzichter van architect de Wit: Er is een grondruil noodzakelijk. Het hekwerk moet enigszins verplaatst worden: aan de achterzijde op de grens en langs het Ankerpad 1,50 m van het pad plaatsen. Hierin een poort aanbrengen. Stalen ramen komen op 21 december. De aannemer zal het gehele werk glasdicht maken.
Duidelijk is dat de aanbouw voor de uitbreiding niet alleen begonnen is, maar zelfs al een heel eind gevorderd. Daarvoor zijn die stalen ramen bedoeld.
Op 19 januari 1972 wordt de verklaring afgegeven van geen bezwaar tegen het in gebruik nemen van de aanbouw. (zrs.)

Verantwoordingen goedgekeurd.
Op 24 februari 1972 keurt de gemeente de rekening en verantwoording goed voor de 4-klassige school tot f. 387.969,18 en in oktober 1972 ook die voor de 2-klassige uitbreiding tot f. 380.527,64 + f. 1.500,--. (zrs.)
De uitbreiding kost practisch evenveel als de oorspronkelijke bouw, maar heeft dan ook iets meer omvat dan 2 klaslokalen alleen: hoofdenkamer, ingang met tochtportaal, toiletgroepen en nog enkele bijruimtes. Overigens is de uitbreiding iets duurder uitgevallen dan de kostenraming bedroeg: f. 227.868,--! Helemaal eerlijk is deze vergelijking niet, want de raming sloeg alleen op de bouw, terwijl in de rekening en verantwoording ook de meubelen en de 1e inrichting zitten. Ook deze uitbreiding geschiedde nog onder het bestuur van de zusters.

Urgentieverklaring voor gymzaal bij De Toekomst.
Op 31 januari 1972 schrijft de nieuwe Inspecteur Straver aan B. en W.: Ik heb een urgentieverklaring gezonden aan Pastoor van Erp voor een gymzaal aan Cornelis Trompstraat/Jan van Amstelstraat.
Op 1 maart 1972 verklaart Pastoor van Erp bereid te zijn om 10% waarborgsom te storten. Tevens verzoekt Pastoor van Erp aan de Raad om medewerking voor de bouw van de gymzaal.
Bijlage: een situatieschets d.d. 17 maart 1969.
Op 10 maart besluit de Raad tot medewerking. Bekendmaking.

G.S.W.-geld voor gymzaal.
Op 31 maart 1972 ontvangen B. en W. een ambtelijk advies: De gelden voor de uitbreiding van de G.S.W.-locatie te bestemmen voor de bouw van de gymzaal of voor de verharding van 7 km landwegen. B. en W. willen dit even aanhouden.
Op 7 april 1972 adviseert een nieuwe ambtelijke nota de gelden te bestemmen voor de gymzaal. B. en W. gaan hiermee akkoord (f. 450.000,-- exclusief grondkosten).
Op 18 oktober 1972 gaan G.S. akkoord met een begrotingswijziging van f. 520.000,--.
Op 20 december 1972 verzoekt Pastoor van Erp aan B. en W. de benodigde gelden voor de bouw van de gymzaal aan het Ankerpad beschikbaar te stellen. (voetgangerspaadje dat de Jan van Amstelstraat met de Corn. Trompstraat verbindt en waar ook de hoofdingang van de school De Toekomst aan ligt.)
Op 2 januari 1973 stellen B. en W. f. 520.000,-- beschikbaar.
Op 19 maart 1973 melden B. en W. aan de Bouwkundig Hoofdinspecteur dat f. 450.000,-- beschikbaar zijn.

Wensen van de Inspectie.
Op 23 augustus 1973 schrijft de Inspecteur aan B. en W.: Er moet een zestal inzinkbare zuilen tot 3 m in de bodem worden aangebracht. Overigens ben ik met de opzet akkoord. Er moet iets meer slagmateriaal en kegels om het speelveld af te zetten worden aangeschaft, daarom de begroting met f. 114,-- verhoogd. Verder geef ik een gunstig advies.
Op 2 april 1974 merkt Inspecteur Straver op aan Pastoor van Erp: De nevenruimten zijn te royaal van opzet; U moet U beperken tot de gangbare normen. Ik verwacht een nieuw schetsplan.
Op 3 mei 1973 herhaalt Inspecteur Straver in een schrijven aan Pastoor van Erp enkele opmerkingen en wacht een definitief plan met de ontbrekende tekeningen en bestek en begroting af.
Op 4 juni 1973 schrijft Straver weer aan Pastoor van Erp: Akkoord, als tenminste drinkfonteintjes worden aangebracht.
Kennelijk zijn herhaaldelijk tekeningen e.d. naar de Inspecteur gestuurd. Daarvan is in het archief niets te vinden.

Zaal gereed.
Op 13 augustus 1974 schrijven B. en W. aan Pastoor van Erp: Wij verwonderen ons erover dat de gymzaal nog niet gereed is. U moet de zaal vůůr 16 september 1974 in gebruik nemen in verband met financiŽle consequenties voor de gemeente.
Op 19 augustus antwoordt Pastoor van Erp: De vloeren zijn niet goedgekeurd, maar het komt op tijd klaar. En op 3 september 1974 kunnen B. en W. aan Inspecteur Straver laten weten, dat de gymzaal de volgende dag in gebruik genomen zal worden.

Boen-schrobmachine.
Op 11 juli 1974 verzoekt Pastoor van Erp aan de Raad om medewerking bij de aanschaf van een elektrische schrobmachine + schoonmaakartikelen voor de gymzaal; machine + hulpstukken f. 1.962,45. Samen met wat schoonmaakartikelen kost het totaal f. 2.588,55 incl. B.T.W.
Op 14 augustus 1974 schrijft Inspecteur Straver aan B. en W.: Bruynzeelvloeren mogen niet geschrobd of geboend worden, dus deze machine is niet juist.
Op 29 augustus 1974 herhaalt Pastoor van Erp zijn verzoek aan de Raad om medewerking aan de aanschaf van een boen-schrobmachine, want de vloer vergt een intensief onderhoud. Kosten totaal f. 1.679,07.
Bijlage: Een advies van Bruynzeel aan Pastoor van Erp voor een boen-schrobmachine met de raad de vloer 1 x per jaar te ontvetten. Met R.I.B.-korting van 15%.
Op 9 september 1974 geeft Straver aan B. en W. een gunstig advies voor f. 1.663,34.
Wederom zijn in het archief de stukken verre van volledig aanwezig.

Eerste schoonmaak.
Op 19 september 1974 vraagt Pastoor van Erp aan de Raad om medewerking voor de 1e schoonmaak van de zaal en de aanschaf van schoonmaakartikelen.
Op 23 september 1974 schrijft Inspecteur Straver aan B. en W.: Indien de kosten van de 1e schoonmaak niet in de bouwkosten zijn opgenomen, dan ga ik akkoord met:
a. schoonmaakmateriaal f. 581,37 incl. B.T.W.
b. eerste schoonmaak, mat en trap f. 365,-- excl. B.T.W.
Op 4 oktober 1974 besluit de Raad aldus. Bekendmaking.
Op 17 oktober verzoekt Pastoor van Erp het geld beschikbaar te stellen.
Op 18 november 1974 besluiten B. en W. f. 1.679,07 incl. B.T.W. beschikbaar te stellen.
Op 12 juni 1978 (al) levert Pastoor van Erp rekening en verantwoording van f. 1.679,01.
Op 7 augustus 1978 keuren B. en W. dat goed.
Wat met die 6 centen?

Stapeltafels.
Op 26 april 1974 gaat Inspecteur Straver akkoord met aanschaf van 2 stapeltafels voor f. 280,72.
Het verzoek aan de Raad om medewerking ontbreekt.
Op 10 mei 1974 besluit de Raad tot medewerking.
Op 8 juli 1974 stellen B. en W. f. 280,72 beschikbaar.
Op 20 augustus 1975 levert Past. van Erp rekening en verantwoording van f. 309,37, betaald aan Eromes.
Op 20 oktober 1975 keuren B. en W. dit laatste bedrag goed.

Ventilatie.
Op 29 april 1974 verzoekt Past. van Erp aan de Raad om medewerking bij het aanbrengen van ventilatie in de hal (tevens handenarbeidruimte) door middel van 4 uitzetbare stalen ramen. De schoolarts heeft er opmerkingen over gemaakt.
Op 2 mei 1974 heeft Inspecteur G. Straver geen bezwaar tegen f. 1.345,-- excl. B.T.W. of f. 1.455,-- excl. B.T.W.
Op 10 mei 1974 adviseren B. en W. aan de Raad medewerking te verlenen tot f. 1.687,80.
Op 8 juli 1974 stellen B. en W. f. 1.687,80 beschikbaar.
Op 20 augustus 1975 levert Past. van Erp rekening en verantwoording van f. 1.560,20 en op 20 oktober 1975 keuren B. en W. dit bedrag goed.

Reparatie tragakap (tregakap).
Op 3 juli 1974 verzoekt Past. van Erp aan de Raad om alsnog medewerking voor een reeds uitgevoerde reparatie door Wolter-Dros aan de tragakap van de c.v., die door de hevige storm beschadigd is. De reparatie moest noodzakelijk met spoed geschieden. Kosten f. 405,55.
Op 5 juli 1974 verklaart Inspecteur Straver zich ermee akkoord.
Op 9 augustus 1974 besluit de Raad tot medewerking.
Op 16 september 1974 stellen B. en W. f. 405,55 beschikbaar.
Op 21 augustus 1975 levert Past. van Erp rekening en verantwoording van f. 405,55 voor reparatie aan de tregakap.
Op 20 oktober 1975 keuren B. en W. dat goed.
De kap schijnt inderdaad tregakap te heten.

Aanvullende voorzieningen / banken.
Op 23 oktober 1974 schrijft Pastoor van Erp aan Inspecteur Straver: Wij vernemen gaarne Uw zienswijze over aanvullende voorzieningen, die volgens dhr. Timmers (Inspecteur Gymonderwijs) nodig zouden zijn ten bedrage van f. 3.156,-- excl. B.T.W. Wij verzoeken U bovendien goed te keuren f. 2.185,-- excl. B.T.W. voor 2 x 6 banken voor in de kleedruimten.
Op 12 november 1974 schrijft Inspecteur Straver aan B. en W.: Inspecteur Lichamelijke Opvoeding F.J.A. Timmers acht aanvullende voorzieningen nodig:

 1. Mechanische ventilatie in de waslokalen, met zinken koker door het dak f. 1.795,--.
 2. 2 kapstokken in de kleedruimten voor de komende klas bij wisseling f. 1.145,--.
 3. Een verchroomde stang in de doorloopdouche voor ophangen van de handdoeken f. 216,--.
 4. 12 m banken in de kleedlokalen zijn niet nodig; er zijn reeds overstapbanken. Indien persť gewenst, dan overnemen uit zaal Boschweg 125.

Ik geef een totaal gunstig advies voor f. 3.156,-- excl. B.T.W.
Op 26 november 1974 delen B. en W. aan Pastoor van Erp mede dat zij akkoord gaan.

Afvalcontainer.
Op 10 mei 1975 besluit de Raad tot medewerking bij de aanschaf van een afvalcontainer.
Het verzoek aan de Raad en verdere afwikkeling ontbreekt.

Naaimachine en kantoorkast.
Op 9 september 1975 verzoekt Past. van Erp aan de Raad om medewerking voor de aanschaf van een naaimachine f. 305,97 en een kantoorkast voor de schooladministratie f. 328,16, totaal f. 634,13 incl. B.T.W. Inspecteur Straver is ermee akkoord.
Op 10 oktober 1975 verleent de Raad medewerking. Bekendmaking.
Op 8 december 1975 stellen B. en W. f. 634,13 beschikbaar.
Op 23 april 1976 levert Past. van Erp rekening en verantwoording van dat bedrag.
Op 2 augustus 1976 keuren B. en W. dat goed.

Gemeenschapsruimte.
Op 26 april 1976 verzoekt Past. van Erp aan de Raad om medewerking voor de verbouwing van de hal tot gemeenschapsruimte, begroot op f. 13.632,-- excl. B.T.W. Het verzoek wordt op pedagogische en didactische gronden beargumenteerd.
Op 18 december 1975 heeft Past. van Erp de tekeningen en het plan voor de verbouwing al aan de Inspecteur toegezonden.
Bijlage: een tekening van de school met een vergrote hal tot 65 m2.
Op 22 december 1975 schrijft Inspecteur Straver aan Past. van Erp: Gezien de tekening en mijn persoonlijke oriŽntatie ter plaatse betekent het een duidelijke onderwijskundige verbetering, zonder al te veel kosten.
Op 14 mei 1976 besluit de Raad tot medewerking. Bekendmaking.
Op 12 juli 1976 stellen B. en W. f. 15.813,12 beschikbaar.
Op 16 februari 1977 verschijnt een ambtelijk advies: de kosten van het aanbrengen van lichtpunten in de gemeenschapsruimte in de eindafrekening mee te nemen.
Wat is nl. het geval? Bij de verbouwing zijn wel de benodigde uitsparingen in het plafond gemaakt, overeenkomstig het bestek, maar de lichtpunten (t.l.-lamparmaturen) zijn niet aangebracht. Dat die in het bestek ontbraken is niet eerder door het bestuur opgemerkt.

Niet-gepolijste vloerpotten.
Op 12 mei 1976 stuurt Pastoor van Erp aan B. en W. een offerte van Timmermans v.d. Heijden voor 6 niet-gepolijste vloerpotten in de gymzaal. Door vocht is de houten Bruynzeelvloer gaan werken en de vloerpotten van flexaturn werken niet goed meer. Nu is de vloer uitgewerkt en is geen beschadiging meer te vrezen.
Op 19 mei 1976 schrijven B. en W. aan Pastoor van Erp dat zij ermee akkoord gaan dat de f. 991,80 in de eindafrekening van de bouw worden opgenomen.
Op 2 oktober 1976 levert Pastoor van Erp rekening en verantwoording van f. 519.067,75. (Beschikbaar was gesteld f. 520.000,--.)
Op 29 oktober 1976 besluiten B. en W. f. 519.067,75 excl. grondkosten goed te keuren.

Niet-opgenomen lichtpunten.
Op 7 februari 1977 schrijft Past. van Erp aan B. en W.: De Raad heeft op 14 mei 1976 medewerking verleend tot het verbouwen van de hal tot gemeenschapsruimte. Op 12 juli 1976 heeft U f. 13.632,-- excl. B.T.W. beschikbaar gesteld overeenkomstig de begroting van Timmermans en v.d. Heijden. In deze begroting was niet opgenomen het aanbrengen van lichtpunten. Dat hebben wij tot onze spijt niet onderkend. Het aanbrengen van 2 t.l.-armaturen in de hal door Timmermans en v.d. Heijden kost f. 787,50. Mogen wij dat bedrag alsnog in onze rekening en verantwoording opnemen?
Op 22 juni 1977 levert Past. van Erp rekening en verantwoording van f. 16.600,62 incl. die f. 787,50.
Op 12 september 1977 keuren B. en W. dat bedrag goed.

Differentiatie: leesonderwijs in de gang.
Op 21 november 1977 verzoekt Past. van Erp aan de Raad om medewerking voor de aanschaf van enkele sets aangepast meubilair, zoals in de offerte van Eromes vermeld, voor het technisch lezen met leesmoeders in de gang.
Op 25 november 1977 gaat Inspecteur Straver akkoord met enige differentiatie in het leesonderwijs en met f. 1.609,52 incl. B.T.W.
Op 6 januari 1978 besluit de Raad tot medewerking.
Op 30 maart 1978 stellen B. en W. dat geld beschikbaar.
Op 13 juni 1978 levert Past. van Erp rekening en verantwoording van f. 1.633,12 met een rekening van Eromes.
Op 7 augustus 1978 keuren B. en W. dat goed.

Aannemer aansprakelijk, niet aanspreekbaar!
Op 18 oktober 1978 ontvangen B. en W. een adviesnota van O.W.: Er zijn klachten van Cornelis Trompstraat 1 over lekkages, condensvorming, stankoverlast in de lage achterbouw aan de noordkant. Na inspectie blijkt de noodzaak tot algehele vernieuwing van het dak. Langer uitstel kan tot ernstige constructieve gevolgen leiden. Kosten f. 65.000,-- incl. B.T.W. en incl. winst O.W. + directie- en administratiekosten. Wij adviseren, het schoolbestuur een aanvraag ex art. 72 in te laten dienen.
Krabbel: akkoord met partiŽle medewerking tot f. 44.675,09.
Bijlage: situatiekaart met in rood het gedeelte waar het dak vernieuwd moet worden.
1 november 1978: ambtelijk advies aan B. en W.: PartiŽle medewerking tot f. 44.675,09.
Bijlage: Specificatie van de kosten door O.W., geplitst in dakconstructie (f. 45.355,87) en dakbedekking (f. 19.644,13). 270 m2 is in 1969 en 180 m2 in 1971 gebouwd.
Krabbel: Is de aannemer niet aansprakelijk? Toch gedurende 10 jaar? Dit bekijken en dan opnieuw in B. en W.
16 november 1978: De Directeur van de dienst O.W. zal de zaak mondeling aan B. en W. toelichten. Opmerking: Het schoolbestuur hoeft, blijkens jurisprudentie, de aannemer niet aansprakelijk te stellen, alvorens vergoeding ex art. 72 aan te vragen.
Krabbel: art. 72 toepassen; niet procederen tegen aannemer of architect.
Dat lijkt vreemd, maar: Het schoolbestuur kan een aanvraag indienen ex art. 72, gezien de tekst van de wet. Het is nl. geen gewoon onderhoud. Het schoolbestuur heeft dus geen schade meer. De gemeente is geen partij in het contract met de aannemer; kan dus ook niet procederen. Het schoolbestuur zou het recht op verhaal kunnen cederen aan de gemeente, maar hoeft dat niet. Er is hier kennelijk sprake van een leemte in de wet. Dit zou alsnog in de wet moeten worden opgenomen. (Het zou zijn opgenomen in de wet in 1974. Waarom de gemeente daar dan in 1978 geen gebruik van maakt, is een raadsel.)
Op 21 november 1978 leggen B. en W. aan Past. van Erp uit wat er aan de hand is en berekenen wat er vergoed wordt: f. 44.675,09.
Op 5 januari 1979 gaat Inspecteur Derks daarmee akkoord.
Op 9 februari 1979 besluit de Raad tot medewerking. Bekendmaking.

Op 12 februari 1979 schrijft het hoofd van de Centrale Afdeling aan Afdeling II: In agendapunt 18 van de raadsvergadering van 9 februari 1979 werd door B. en W. toegezegd dat de school aan een gedegen bouwtechnisch onderzoek zou worden onderworpen (ook de Beemdschool).
Krabbel: Hr. Van Tuel, wilt U hiervoor zorg dragen?
Antwoord van Tuel: Uit een onderzoek (zichtmethode) is gebleken dat er geen aanleiding bestaat tot een dergelijk vergaand en tijdrovend onderzoek.
Dat is wel in tegenspraak met het raadsbesluit!,
Op 15 februari 1979 verzoekt Past. van Erp om het geld beschikbaar te stellen.
15 maart 1979: ambtelijk advies: Door de aanhoudende regen wordt veel overlast ondervonden van lekkages. Het is noodzaak zo spoedig mogelijk te beginnen. Er is nog geen begrotingswijziging goedgekeurd (door G.S.), maar blijkens telefonisch contact is dat wel te verwachten. Ons voorstel: de Directeur van O.W. te machtigen tot herstel over te gaan. De kosten zullen bedragen f. 65.000,--; medewerking is verleend voor f. 44.675,09; voor rekening van het schoolbestuur f. 20.324,91 uit het onderhoudsfonds bijzondere basisscholen.
Voorstel: Aan de Raad een aanvullende begrotingswijziging ter vaststelling aan te bieden.
Krabbel: op 20 maart 1979 telefonisch doorgegeven aan van Tuel.
Op 2 april 1979 stellen B. en W. f. 44.675,09 beschikbaar.
Krabbeltje: werkelijke kosten f. 49.184,46.
Bijlage: Offerte B. Wouters, Veldhoven: f. 13.295,-- + f. 2.970,-- excl. B.T.W. O.a. 4 delitatievoegen (m.z. dilatatievoegen) te maken.
Op 25 mei 1979 geeft O.W. opdracht aan Wouters.
Op 23 mei 1979 geeft de Directeur O.W. aan J. v.d. Broek opdracht voor f. 27,80 per m2 + de geldende uurlonen; op dagstaten te verantwoorden.
Bijlage: offerte J. v.d. Broek: zonder bijlevering van bevestigingsmateriaal f. 27,80 per m2 excl. B.T.W.
Krabbel: Hr van Gils opdragen: in regie uitvoeren, in overleg met afd. Bouwkunde en volgens nadere aanwijzingen.
Op 6 september 1979 stuurt Past. van Erp een rekening naar B. en W. voor extraschoonmaakkosten door mevr. Van Kaathoven-Gevers f. 279,32.
Op 13 september 1979 ook een rekening voor extrakosten door schoonmaakbedrijf en glazenwasserij Olga f. 365,80.
Op 14 maart 1980 besluit de Raad tot medewerking tot f. 7.590,90. Bekendmaking.
Op 21 april 1980 stellen B. en W. dat geld beschikbaar.
Op 28 september 1982 levert Past. van Erp rekening en verantwoording.
Op 24 mei 1985 keuren B. en W. dat goed. Bijna 7 jaar heeft deze procedure geduurd! Zou dat echt niet korter kunnen? Gelukkig is de lekkage iets eerder verholpen: binnen 3 jaar!

Veiligheidsglas.
Op 4 maart 1980 verzoekt Past. van Erp aan de Raad om medewerking tot het plaatsen van veiligheidsglas in de tochtdeuren. Dhr. van Drunen meende dat er reeds veiligheidsglas in zat, maar een ongeval, waarbij een kind letsel opliep, toonde het tegendeel aan.
Op 11 april 1980 besluit de Raad tot medewerking. Bekendmaking.
Op 9 mei 1980 gaat Inspecteur Derks akkoord met f. 751,60 incl. B.T.W.
Op 28 juli 1980 stellen B. en W. het geld beschikbaar.
Op 28 september 1982 levert Past. van Erp rekening en verantwoording van f. 751,60
Op 24 mei 1983 keuren B. en W. dat goed.
Onbegrijpelijk: alweer ruim 3 jaar! Maar hier is Past. van Erp de hoofdschuldige. Wij mogen toch aannemen dat het glas in mei/juli 1980 geplaatst is. Waarom zo lang gewacht met de rekening en verantwoording?

Reconstructie speelplaats.
Op 8 september 1980 schrijft het hoofd, dhr. A. van Drunen, aan dhr. van Tuel: Wij hebben reeds herhaaldelijk gevraagd om aanpassing van de speelplaats. Bij regen is de speelplaats onbegaanbaar (foto's van grote plassen water zijn bijgevoegd).
Op 8 oktober 1980 verzoekt Past. van Erp aan de Raad om medewerking bij de reconstructie van de speelplaats: herstraten en extrakolken plaatsen.
13 oktober 1980: ambtelijk advies: Ook de Inspecteur is van mening dat dit geen gewoon onderhoud betreft. Advies: partiŽle medewerking voor het hertegelen op basis 30/40; overigens volledige medewerking.
Op 14 november 1980 besluit de Raad dienovereenkomstig. Bekendmaking.
2 december 1980: ambtelijke adviesnota: De school is in 3 fases gebouwd:

 • eerst een kleine speelplaats met voldoende afwateringsmogelijkheid;
 • toen een grotere speelplaats met al minder mogelijkheid tot afwatering;
 • door het bouwen van de gymzaal werd de speelplaats meer ingesloten. Er werd niet onderkend dat meer kolken moesten worden aangebracht. -

Krabbel: Dan is verhaal niet mogelijk; dit aan de Raad mededelen.
Krabbel: Raad wordt in kennis gesteld.
Op 8 mei 1981 stuurt de Directeur O.W. aan Past. van Erp een tekening met een begroting van het hertegelen van de speelplaats. De kosten worden geraamd op f. 29.500,-- incl. B.T.W.
Bijlage: een berekening van de kosten tot dat bedrag.
Bijlage: een tekening van de nieuwe situatie met 5 kolken.
Op 10 juni 1981 gaat Inspecteur Derks akkoord; het schoolbestuur moet ľ deel van het herstraten zelf betalen (uit 101, het onderhoudsfonds).
Op 22 oktober 1981 verleent Past. van Erp de opdracht aan de Directeur O.W.
Op 26 oktober 1981 stellen B. en W. f. 25.774,-- beschikbaar.
Op 28 september 1982 levert Past. van Erp rekening en verantwoording van f. 27.852,18.
Op 24 mei 1983 besluiten B. en W. dat goed te keuren.

Glasschade.
Op 19 maart 1982 stuurt Past. van Erp 17 fotokopieŽn van rekeningen van glaszetters naar B. en W., o.a. betreffende de Corn. Trompstraat f. 512,12 - f. 262,50 = f. 249,62.
Die aftrekpost berust op het oude systeem van glasschadevergoeding. B. en W. willen een uniforme, vaststaande regeling voor alle scholen met vaststaande normen voor eigen verantwoordelijkheid.
Op 15 april adviseert een ambtelijke adviesnota: f. 50,-- per klaslokaal voor rekening van het schoolbestuur.
Op 29 april 1982 stellen B. en W. dit aan Past. van Erp voor.
Op 3 mei 1982 verzoekt Past. van Erp aan de Raad om vergoeding van glasschade aan De Toekomst f. 512,12 - f. 300,-- = f. 212,12.
Op 11 juni 1982 besluit de Raad aldus.
Op 30 juni 1982 gaat de Inspecteur graag met deze regeling akkoord.
Op 4 oktober 1982 stellen B. en W. het geld beschikbaar.
Bijlagen: rekeningen van Van Heertum.

VOORGENOMEN VOORTBESTAAN MARIASCHOOL / NIEUWE LENTE

9 lokalen nodig.
Op 6 januari 1983 vindt een gesprek plaats tussen v.d. Berk, v.d. Donk, Kemps en Appeldoorn.
Van de Berk stelt: indien in 1997 10 lokalen nodig zijn, dan zal getracht worden toch de gemeenschapsruimte buiten het huidige gebouw te realiseren: 7 leslokalen, 1 personeelskamer
en 1 gemeenschapsruimte in de Mariaschool en 3 werklokalen en 1 speellokaal in De Nieuwe Lente. Bij 9 lokalen zal het plan zoals besproken met Hoek gerealiseerd worden. Dan alleen een verbindingsgang met personeelskamer, terwijl de gemeenschappelijke ruimte gerealiseerd wordt in 2 bestaande lokalen. De capaciteit is dan: 6 leslokalen en 1 gemeenschapsruimte in de Mariaschool, 3 werklokalen en een speellokaal in De Nieuwe Lente, en een verbindingsgang met personeelskamer tussen beide gebouwen.
Van de Donk zegt dat volgens de prognose in 1997 267 : 29 = 9 lokalen nodig zullen zijn.
Van de Berk zal een en ander nog eens doornemen met schoolteam en ouders en de Inspecteur.

Verkeerssituatie.
Op 14 juni 1983 vraagt Josine Spit, hoofdleidster van De Nieuwe Lente, namens schoolbestuur, oudercommissies en teams van de Mariaschool, De Nieuwe Lente en De Toekomst (welke na 1985 in de Mariaschool gehuisvest zal worden) advies over de verkeerssituatie rond de scholen. Deze wordt onveilig geacht: de speelplaats grenst aan een kruising van twee vrij drukke doorgangswegen met een te smal trottoir; door een groot aantal auto's van wachtende ouders wordt het zicht tot een minimum beperkt; het verkeer heeft een te hoge snelheid. Plattegrond is bijgevoegd.

Op 19 september 1983 reageert dhr. F. ten Have, jeugdarts van de Gezondheidsdienst Stadsgewest, op een verzoek van dhr. Van Drunen:

 • er valt een toename van de verkeersintensiteit te verwachten;
 • bij de kruising bestaat een onoverzichtelijke verkeerssituatie;
 • aan de westzijde daarvan ligt geen trottoir;
 • bij de uitgang van het speelterrein zijn geen hekken geplaatst aan de rand van het trottoir;
 • de woongebieden van de leerlingen liggen grotendeels aan de overkant van de weg;
 • zowel de dependance, voorheen De Toekomst, als de gymzaal en het terrein voor lichamelijke oefening, liggen aan de overzijde van de Jan van Amstelstraat;
 • de speelplaats is niet groot te noemen.

Moeilijk kiezen.
Op 3 oktober 1983 deelt dhr. Van Drunen aan dhr. Appeldoorn mede dat de bouwschets van de situatie Nieuwe Lente/Mariaschool in behandeling is en zo spoedig mogelijk wordt toegezonden.
Op 5 oktober 1983 wordt een bouwcommissievergadering gehouden over de keuze van de gebouwen ter huisvesting van de nieuwe basisschool, de verbouwing en de verkeerssituatie rondom de gebouwen.
Aanwezig zijn: de heren Derks, Inspecteur; Kemps, v.d. Donk, Appeldoorn, Coppens, gemeente; Vloet, Bolwerk, v.d. Berk, Past. v. Erp; Heesakkers, Steenbakkers oudervereniging; Van Drunen, Van Heesch, schoolteam; en de dames Spit en Van Duursen, team kleuterschool.
I. Gebouwenkeuze: 3 mogelijkheden: 1. uitbreiding vroegere Toekomst; 2. de gebouwen J. van Amstelstraat en C. Trompstraat met afsluiting J. van Amstelstraat; 3. schakeling Nieuwe Lente en Mariaschool. De gebouwencommissie besloot tot het 3e plan. Dhr. Kemps: De gemeente acht afstoting van de vroegere Toekomst een te kostbare zaak. De toestand laten zoals hij is en 3-jaarlijks ontheffing vragen voor dependancevorming. Dhr. Derks:
a. Geen voorstander van de situatie laten zoals hij is.
b. Het streven van de overheid is: permanente gebouwen in stand houden en leegstand voorkomen; K.O. en L.O. in 1 gebouw; geen permanente dependancevorming;
c. Huisvesting in het kader van de integratie op basis van te verwachten situatie over 15 jaar.
d. Voor de voormalige Toekomst zal het Ministerie geen gelden beschikbaar stellen, want de Mariaschool is geschikter om leegstand te voorkomen; bij de Toekomst zou een volledige kleuterschool moeten worden bijgebouwd.
e. Bij situatie b. blijft De Toekomst dependance en de lokaalvergoeding blijft gecontinueerd.
f. De gemeente zal De Toekomst toch onder eigen beheer krijgen.
g. De vergoedingsregelingen zullen worden veranderd.
Van de Donk: Afstoting van De Toekomst brengt jaarlijks een last van f. 62.000,-- mee. Dat is voor Schijndel te veel.
II. Verbouwingsplannen. Onder voorbehoud. Hier geeft dhr. Derks zijn visie uitgebreid over weer.
III. Verkeerssituatie: Dhr. Heesakkers: Mogelijke verbeteringen: a. afsluiting Jan van Amstelstraat; b. afsluiting Gasthuisstraat met verkeersbeperkende maatregelen in de Jan van Amstelstraat.
Dhr. Coppens: Afsluiting lijkt een te zware maatregel; verkeersremmende maatregelen zijn mogelijk, ook verlenging van het voetpad tot voorbij Lidwina aan de grachtzijde. Volgende bijeenkomst 24 oktober 1983. Dan zal een besluit genomen worden over de gebouwenkeuze. Dhr. Derks kan daar niet bij zijn, maar is na 15.30 uur bereikbaar voor advies.
Bijlage: z.d. een inventarisatie van verbouwings- dan wel herstelwerkzaamheden.
Bijlage: een prognose van te verwachten leerlingen en dus benodigde lokalen.
Bijlage: een uitgebreide becijfering van leerlingenaantallen.
Bijlage: een overzicht door de afd. Bevolking van de loop der bevolking van Schijndel over 1982. Er zijn 338 inwoners bijgekomen.
Bijlage: een overzicht van de boekwaarden v.d. scholen:
Gasthuisstraat 36: f. 170.338,--; lasten f. 23.107,20; vergoeding f. 9.421,50
Jan van Amstelstraat: f. 510.099,--; lasten f. 61.136,58; vergoeding f. 24.540,--
Corn. Trompstraat f. 637.875,--; lasten f. 75.935,76; vergoeding f. 61.503,--
Allerlei mogelijkheden worden geopperd en overwogen.

Contact met Ministerie.
z.d. Dhr. Appeldoorn schrijft aan dhr. Van de Berk over een gesprek met dhr. Vorstenbosch van het Ministerie: In geval J. van Amstelstraat / C. Trompstraat is sprake van permanente dependancevorming; daar zal het Ministerie weinig problemen over maken. De bouw van een gemeenschapsruimte en vergroting van de lokalen is geen haalbare zaak. Wat wordt toegestaan wordt door hem en een bouwkundige bepaald. Hij is bereid om met die bouwkundige de zaak te komen toelichten. Appeldoorn adviseert een gesprek te beleggen met Vorstenbosch, de bouwkundige, de Inspecteur, het bestuur en de gemeente.
Volgt een verslag van de bespreking op 4 januari 1984 met Kemps, v.d. Donk, Appeldoorn, Vrinte (gemeente); Hoek en Vorstenbosch (Ministerie) en Vloet en v. d. Berk (Past. van Erp).
De gemeente wenst geen concentratie in De Nieuwe Lente en Mariaschool, want dan valt de hoge vergoeding voor De Toekomst weg. Hoek ziet dit plan als het meest haalbare, met een smalle loopruimte als verbinding met een vertrek voor de schoolleider.
Welk plan men ook kiest, geen van de 3 gebouwen kan meteen worden afgestoten. Afstoting van De Toekomst zal meevallen, omdat het gebouw nog 7 ŗ 8 jaren, zij het voor minder lokalen, in gebruik zal zijn, waardoor de vergoeding ook minder wordt. Past. van Erp zal met een vereenvoudigd plan komen.

Aanvullingen i.v.m. fusie.
Op 3 november 1983 verzoekt Past. van Erp aan de Raad om medewerking bij de aanschaf van leer- en hulpmiddelen voor de methode Operatoir Rekenen voor het aantal dat men na de fusie Mariaschool/De Toekomst tekort komt.
Bijlage: een berekening van het bedrag waarvoor medewerking wordt verzocht f. 1.121,86.
Op 9 december 1983 besluit de Raad tot medewerking. Bekendmaking.
Op 3 mei 1984 geeft de Inspecteur een gunstig advies.
Op 7 mei 1984 verzoekt Past. van Erp aan B. en W. het geld beschikbaar te stellen.

Ook op 3 november 1983 verzoekt Past. van Erp aan de Raad om medewerking bij de aanschaf van de methode voor aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen, zoals reeds op De Toekomst in gebruik. De Mariaschool hanteerde Vastenburg-Dirks, dat alleen uit verbruiksmateriaal bestaat. Daarom hoefde er niet gereserveerd te worden.
In een ambtelijk advies aan B. en W. wordt gesteld: Op de Mariaschool kan geacht worden te zijn afgeschreven het verschil tussen het bedrag dat in 101 begrepen is (f. 17,88 per leerling) en f. 4,-- ŗ f. 5,-- per leerling voor Vastenburg-Dirks. Wij kunnen 50 % van de afschrijving rekenen. Ons advies wordt dus: stel aan de Raad partiŽle medewerking ad 50 % voor over datgene dat aangeschaft moet worden.
Op 9 december 1983 besluit de Raad tot partiŽle medewerking. Bekendmaking.
Op 3 mei 1984 bericht de Inspecteur positief te staan tegenover het gevraagde bedrag f. 2.340,83 incl. B.T.W.
Bijlage: een begroting voor Veilig Leren Lezen f. 2.340,83, door de Inspecteur voor akkoord getekend.

Voorgenomen koppeling Mariaschool en Nieuwe Lente.
Op 24 april 1984 verzoekt Pastoor van Erp aan de Raad om medewerking tot het verrichten van de noodzakelijke bouwkundige voorzieningen aan de gebouwen van de huidige 't Kwekkeveld, Jan van Amstelstraat 31 en de huidige kleuterschool De Nieuwe Lente, Gasthuisstraat 36 om de gebouwen geschikt te maken voor de integratie. De bouwkundige voorzieningen omvatten: het verbouwen van de scholen tot een school voor 10 groepen en aaneenschakeling van de gebouwen door middel van een gemeenschapsruimte met bijbehorende voorzieningen als stafkamers, toiletten, bergruimten, enz.
Bijlage: situatietekening van de nieuwe, geplande toestand.
Hierboven wordt 't Kwekkeveld genoemd; bedoeld is natuurlijk de Mariaschool.

Op 26 april 1984 brengen B. en W. advies uit aan de Raad omtrent de koppeling van de 2 gebouwen. Uitgegaan wordt van 10 lokalen, hoewel er bij ons twijfel bestaat aan dit aantal. 9 lokalen zou o.i. genoeg zijn. De verbindingsgang zou sober moeten worden uitgevoerd, zonder gemeenschapsruimte, maar met een hoofdenkamer. De gewenste oplossing is onderwijskundig de meest gewenste, maar of die haalbaar is, wagen wij te betwijfelen.
Afgezien van onze aangehaalde twijfels, moeten wij vermelden, dat de voorgestelde verbouwing nog enige nadelen heeft:
- het gebouw aan de Corn. Trompstraat zal eerder leegkomen; kosten per jaar per lokaal globaal f. 10.000,--.
- het Ministerie zou wel eens kunnen verwijzen naar Boschweg 125 voor het 10e lokaal.
Ondanks onze twijfels menen wij het verzoek van Past. van Erp om onderwijskundige redenen te moeten ondersteunen, omdat het niet de eisen aan goed onderwijs te stellen overschrijdt.
Op 10 mei 1984 besluit de Raad aldus. Bekendmaking.

Aanvraag bij Ministerie / weigering.
Op 19 juni 1984 stuurt Past. van Erp aan B. en W. het 2e en 3e exemplaar van de aanvraagformulieren voor de afgifte van toestemming voor het verrichten van de bouwkundige voorzieningen.
Op 3 juni 1984 ondersteunen B. en W. de aanvraag van Pastoor van Erp. Een zelfde schrijven gaat ook naar Inspecteur Derks.
Bijlage: de aanvraag bij het Ministerie.
Bijlage: een briefkaart van het Ministerie aan B. en W. met mededeling dat Pastoor van Erp een aanvraag heeft ingediend voor huisvestingsvoorzieningen t.b.v. de kleuterschool De Nieuwe Lente.
Op 23 april 1987 stuurt de Minister van O. en W. een weigering van toestemming voor gebouwelijke integratie vanwege het feit dat er nog geen sprake is van stabilisatie van de omvang van de basisschool. Het aanbrengen van de verbindingsgang zou beschouwd worden als uitbreiding van de gebouwen ten behoeve van een leerlingengroep en het ziet er niet naar uit dat uitbreiding nodig is.

Olietanks, leermiddelen, documentatiecentrum, T.L en gordijnen.
Op 16 juli 1984 meldt een ambtelijke adviesnota: Past. van Erp verzoekt beschikbaarstelling van gelden voor:

 1. het onschadelijk maken van buiten gebruik zijnde olietanks van diverse scholen f. 13.650,--;
 2. glasschade Ons Drieske en Nieuwe Lente f. 646,16;
 3. aanschaf Veilig Leren Lezen Kwekkeveld f. 2.340,83;
 4. aanschaf Operatoir Rekenen Kwekkeveld f. 1.121,86;
 5. aanschaf ontsluitingssysteem en inhoudelijke inrichting/aanvulling documentatiecentrum Mariaschool f. 2.363,82;
 6. aanschaf T.L./verlichting Nieuwe Lente f. 185,45;
 7. aanschaf gordijnen Nieuwe Lente: f. 4.002,53.

Wij stellen U voor het geld beschikbaar te stellen.
Op 23 juli 1984 stellen B. en W. f. 2.340,83 beschikbaar voor Veilig Leren Lezen.
De rest blijft in de nevelen verborgen.

Glasschade.
Op 14 februari 1984 verzoekt Past. van Erp aan de Raad medewerking voor vergoeding van glasschade aan het gebouw van voorheen de Mariaschool f. 1.906,95 - 8 x f. 50,-- = f. 1.506,95.
Op 14 maart 1985 besluit de Raad tot medewerking. Bekendmaking.
Op 16 mei 1984 geeft de Inspecteur een gunstig advies voor f. 1.743,78 incl. B.T.W.
Op 8 oktober 1984 stellen B. en W. dat bedrag beschikbaar.
Het verschil tussen die 2 bedragen zou iets met B.T.W. te maken kunnen hebben, al is het percentage dan duister.

Glasschade.
Op 25 januari 1985 verzoekt Pastoor van Erp aan de Raad om vergoeding van glasschade door vernieling in de avonduren: f. 1.297,26 aan de school en f. 242,97 aan de gymzaal.
Op 14 maart 1985 besluit de Raad tot medewerking voor dat bedrag minus f. 50,-- per lokaal, zoals eerder is vastgelegd. Bekendmaking.
Op 19 april is de Inspecteur akkoord
Op 22 april 1985 verzoekt Pastoor van Erp om beschikbaarstelling van gelden ter gedeeltelijke vergoeding van glasschade.
Op 25 april 1985 besluiten B. en W. het geld beschikbaar te stellen.

VOORNEMEN MARIASCHOOL EN TOEKOMST TE FUSEREN

Aanschaffingen i.v.m. fusie.
Op 1 februari 1985 verzoekt Past. van Erp aan de Raad om medewerking bij noodzakelijke methodische aanpassingen in verband met scholenfusie.
Motivatie: Er gaat een fusie plaatsvinden tussen De Toekomst en de Mariaschool (Boschweg). Voor het vak wereldoriŽntatie is gekozen voor de methode Wereldverkenning van de Mariaschool. Voor Kennis der Natuur is aanvulling nodig tot 79 leerlingen f. 550,--. Voor klassikaal- en schoolmateriaal (dia's, platen e.d.) voor Kennis der Natuur f. 1.301,--. Totaal f. 2.124,50 excl. B.T.W.
Bijlage: een overzicht per klas van de nodige en aanwezige boeken en het daaruit voortvloeiende tekort voor Wereldverkenning, totaal f. 3.183,15 + B.T.W. = f. 3.342,31.
Bijlage: handleidingen per leerjaar totaal f. 312,90.
Bijlage: een overzicht van benodigde dia's, platen e.d. f. 1.659,35.
Aanvullend materiaal f. 939,82; verkeersonderwijs f. 2.004,50.
Dat komt op een totaal-generaal van f. 8.258,86.
Op 14 maart 1985 besluit de Raad tot partiŽle medewerking voor wat betreft Wereldverkenning.
Op 6 mei 1985 geeft Inspecteur Derks een gunstig advies voor f. 2.124,50.
Op 6 oktober 1985 stellen B. en W. f. 2.124,50 beschikbaar.
Er helemaal uit wijs worden kan ik niet, maar aangenomen mag worden dat de aanvragen voor de andere vakken bij een andere gelegenheid gehonoreerd zijn. De fusieschool moet tenslotte kunnen draaien.

Nieuwe ringtouwen.
Op 27 februari 1985 verzoekt Pastoor van Erp aan de Raad om medewerking voor de aanschaf van nieuwe ringtouwen.
Op 11 april 1985 besluit de Raad daartoe. Bekendmaking.
Op 2 april 1986 (!) stuurt Pastoor van Erp aan Inspecteur J. Derks een fotokopie van het besluit tot medewerking voor de aanschaf van de ringtouwen.
Op 8 april 1986 schrijft de Inspecteur dat de Inspectie geen taak meer heeft in deze materie. De normen zijn vastgelegd in het Londo-advies. Het bestuur moet met de gemeente tot overeenstemming zien te komen.
Op 9 april 1986 verzoekt Pastoor van Erp aan B. en W. om beschikbaarstelling van gelden.
Op 3 september 1986 meldt een adviesnota aan B. en W.: Door G.S. is een begrotingswijziging van f. 1.727,88 goedgekeurd. Advies geld beschikbaar te stellen.
Op 8 september 1986 stellen B. en W. dat geld beschikbaar.
Verdere afwikkeling ontbreekt.

Algehele aanpassing en ingrijpend onderhoud.
Op 24 maart 1988 stuurt Pastoor van Erp aan de Raad het Overzicht Vermeerdering Huisvesting t.b.v. Ba.S. 't Kwekkeveld 1990 t/m 1992. Het betreft uitbreiding van het hoofdgebouw aan de Jan van Amstelstraat, algehele aanpassing en ingrijpend onderhoud.
Bijlage: De school zit thans in 3 gebouwen: Jan van Amstelstraat 31 hoofdgebouw; dislocatie I Gasthuisstraat 36 en dislocatie II Cornelis Trompstraat.
Het aantal leerlingen zal na 1996 13 groepen omvatten. Het hoofdgebouw Jan van Amstelstraat 31 (872 m2) door middel van een gang met bijbouw (174 m2) te verbinden met Gasthuisstraat 36 (504 m2) (voormalige kleuterschool); totaal 1550 m2 (vereist voor 13 groepen)
Voordeel: Overeenkomstig de wens van de Staatssecretaris zoveel mogelijk in ťťn gebouw; en de bouw aan de Cornelis Trompstraat kan worden afgestoten. (de restwaarde f. 436.000,-- komt voor rekening van Schijndel.)
Ook op 24 maart stuurt Pastoor van Erp bericht aan de Minister dat het formulier Vermeerdering Huisvesting zo spoedig mogelijk na 1 april 1988 zal worden ingediend.
Bijgevoegd is een circulaire van de Minister van O. en W. over aanwijzing van de bouwjaren voor algehele aanpassing en ingrijpend onderhoud aan schoolgebouwen. De bouwjaren zijn 1830, 1870, 1910, 1930,1950.

Turnmatten.
Op 2 april 1986 verzoekt Pastoor van Erp aan de Raad om medewerking ter vervanging van 3 turnmatten in de gymzaal van het Kwekkeveld.
Op 5 juni 1986 besluit de Raad daartoe.
Op 20 juni 1986 verzoekt Pastoor van Erp om beschikbaarstelling van het geld.
Bijlage: een offerte van Janssen-Fritsen f. 1.114,75.
Op 22 december 1986 besluiten B. en W. f. 1.017,45 beschikbaar te stellen.
Afwikkeling ontbreekt.

Meubilair vergaderruimte.
Ook op 2 april 1986 verzoekt Past. van Erp aan de Raad om medewerking ex art. 74 W.B.O. voor vervanging van versleten meubilair in de gemeenschappelijke vergaderruimte.
Motivering: Na fusie en integratie is het aantal personeelsleden gegroeid tot 20. De gebouwensituatie is echter dezelfde gebleven. In het gebouw aan de Trompstraat een gemeenschappelijke vergaderruimte gekozen. Daarin stapelbare groepstafels, die in De Toekomst een bestemming hadden voor groepsactiviteiten en handvaardigheid, aangeschaft in 1971. Intussen in slechte staat, met taboerets i.p.v. stoelen. Niet geschikt voor vergaderingen en bijeenkomsten.
Op 5 juni 1986 besluit de Raad tot medewerking. (Bekendmaking zit er niet bij.)
Op 20 juni 1986 verzoekt Past. van Erp om beschikbaarstelling van geld.
Bijlage: offerte van Eromes: 6 trapeziumtafels; 4 tafels Forta; 20 stoelen zonder armleggers; totaal f. 3.731,01.
Krabbel: kredietnormen: vergadertafel f. 814,38; stoelen f. 2.140,--; met B.T.W. f. 3.545,26.
Op 22 december 1986 stellen B. en W. f. 2.546,60 beschikbaar, welk krediet door G.S. is goedgekeurd.
Krabbel: is geworden f. 3.545,26. Een enigszins vreemde gang van zaken. Wat is het uiteindelijk geworden en hoe met G.S.?

Klim- en klautermateriaal.
Eveneens op 2 april 1986 verzoekt Pastoor van Erp aan de Raad om medewerking ex art. 74 W.B.O. tot aanschaf van vervanging voor versleten klim-, klauter- en ritmiekmateriaal voor de speelzaal. Voor bevestiging van de klimtoren aan de wand moet een radiator verplaatst worden. 14 mei 1986: ambtelijk advies: de kosten van vervanging klim- en klautermateriaal vergoeden, ook van het verplaatsen van de radiator, maar de aanschaf van ritmiekmateriaal te weigeren; overschrijdt de normale eisen.
Bijlage: offerte van Thiel: verplaatsen radiator f. 350,--, excl. B.T.W.
Krabbel: incl. B.T.W.f. 416,50
Bijlage: offerte Comar voor speellokaal: totaal incl. B.T.W. f. 16.176,56.
Krabbel: (hanteermateriaal f. 1.216,05 doorgestreept); totaal f. 14.729,50.
Op 5 juni 1986 besluit de Raad tot medewerking. (Bekendmaking zit er niet bij.)
Op 22 december 1986 stellen B. en W. f. 15.145,96 beschikbaar, welk krediet door G.S. is goedgekeurd.
dan snap ik het niet meer.

T.L.-armaturen.
Nogmaals op 2 april 1986 verzoekt Pastoor van Erp medewerking van de Raad tot vervanging van gloeilampen in de leslokalen door T.L.-armaturen.
Bijlage: offerte Heerkens voor veranderen van verlichting f. 1.485,-- excl. B.T.W.
Op 5 juni 1986 verleent de Raad medewerking.
Op 15 december 1986 stellen B. en W. f. 1.767,15 beschikbaar.
Rest ontbreekt.

Engels.
En wederom op 2 april 1986 verzoekt Pastoor van Erp aan de Raad om medewerking tot aanschaf van een onderwijsleerpakket Engels voor alle 8 basisscholen, dus ook voor 't Kwekkeveld. Met ingang van 1 augustus 1986 zal het vak Engels een verplicht vak worden.
Bijlage: een begroting methode Engels voor 't Kwekkeveld f. 2.865,18. Inbegrepen is een cassetterecorder van f. 189,--. Het totaal aantal leerlingen van 6 jaar en ouder zal op 1 augustus 1986 f. 275 bedragen.
Krabbel: Minus cassetterecorder; en het aantal leerlingen is doorgestreept: 258.
Op 15 mei 1986 besluit de Raad tot medewerking.
Op 22 december 1986 stellen B. en W. het geld beschikbaar.

Glasschade 1985.
Op 7 april 1986 verzoekt Past. van Erp aan de Raad vergoeding van glasschade 1985, o.a. aan 't Kwekkeveld f. 214,03.
12 mei 1986: ambtelijke adviesnota: Stelt voor de schade te vergoeden.
Krabbel: Dit stuk is overbodig; zie voorstel aan de Raad. In het vervolg wordt zulk een stuk achterwege gelaten.
De ambtenaar is te ijverig geweest. Uit het voorstel aan de Raad is overigens helemaal niet op te maken waarom dat ambtelijk advies overbodig is.
Op 5 juni 1986 besluit de Raad tot medewerking.
Kennelijk is er geen sprake meer van een korting per lokaal op de schadebedragen.
Op 15 december 1986 stellen B. en W. het geld beschikbaar.

Landingsmat afgewezen.
Op 31 oktober 1986 verzoekt Pastoor van Erp aan de Raad om medewerking bij de aanschaf van:
- een landingsmat;
- lieren ten behoeve van de basketballnetten;
- houten deksels voor de flexaturninstallatie; alles voor de gymzaal bij het Kwekkeveld.
Op 8 januari 1981 besluit de Raad op advies van B. en W.:
- de vergoeding van de landingsmat te weigeren;
- de kosten van de vervanging van lieren en deksels te vergoeden.
Bijlage: een offerte van Janssen-Fritsen.
Krabbel: de montagekosten zijn niet in het krediet meegenomen. Lier f. 784,-- akkoord; met B.T.W. en vrachtkosten totaal f. 1.138,80.
Op 10 februari 1987 verzoekt Pastoor van Erp gelden beschikbaar te stellen voor de Flexoturngrondpotdeksels.
Bijlage: offerte Rhofa f. 750,-- + B.T.W. = f. 900,-- incl. B.T.W.
Op 15 juni 1987 stellen B. en W. f. 1.139,-- + f. 900,-- beschikbaar.
Verder verloop niet aanwezig. Het zal wel Flexoturn zijn, Flexa is een verfmerk.

Glasschade 1986.
Op 16 februari 1987 verzoekt Pastoor van Erp aan de Raad om vergoeding van schade 1986, o.a. voor 't Kwekkeveld glasschade f. 2.653,46.
Op 9 april 1987 besluit de Raad tot medewerking. Bekendmaking.
Op 15 juni 1987 stellen B. en W. f. 1.308,-- beschikbaar voor alle scholen samen, terwijl de totale geclaimde schade f. 6.591,58 beliep; voor 't Kwekkeveld alleen al f. 2.653,46. z.d. is bijgevoegd een handgeschreven stuk: Pastoor van Erp heeft destijds alleen een rekening ingediend t.b.v. het krediet ad f. 1.308,--. Er is nog openstaand f. 4.999,17; gelieve tot uitbetaling over te gaan.
Rekeningen: o.a. 't Kwekkeveld f. 2.653,46.
En zo komt waarschijnlijk alles toch nog goed.

Verrolinstallatie.
Op 15 mei 1987 verzoekt Pastoor van Erp aan de Raad om medewerking ter aanschaffing van een nieuwe verrolinstallatie voor de klimtouwen voor de gymzaal bij het Kwekkeveld.
Krabbel: norm: f. 1.864,17 excl. B.T.W. voor de verrolinstallatie;

 • in 40 jaar afschrijven;
 • akkoord met f. 1.535,-- excl. B.T.W.;
 • akkoord met montage;
 • totaal akkoord tot 14/40 x f. 1.861,17 excl. B.T.W

Bijlage: offerte Janssen/Fritsen f. 1.535,--; voor akkoord getekend.
Op 11 januari 1988 stellen B. en W. f. 644,70 beschikbaar.
Bijlage: ambtelijke berekening: krediet f. 644,70; geen montagekosten opgenomen. Herberekening: f. 1.864,17 (Londo-norm) 186,42 = 10% montagekosten f. 2.050,59 + 20% B.T.W. = f. 2.460,71. Partieel: 14/40 x f. 2.460,71 = f. 861,25. Krediet verhogen met f. 216,55.

Schade zonwering door vandalisme.
Op 3 november 1987 stuurt de administrateur van het bestuur een aantal fotokopieŽn naar de afdeling onderwijs van de gemeente, betreffende vernieling aan een zonnescherm.
Op 3 november 1987 schrijft dhr. Van Drunen, directeur der school, aan zijn bestuur: Onlangs is een zonnescherm vernield; hiervan is door mij aangifte gedaan bij de politie, waarbij tevens offerte is gevraagd van de ontstane schade.
Moet de politie dat vertellen?
Misschien is het mogelijk de schade te claimen bij de gemeente, zoals met glasschades. Kan reparatie zoals aangegeven in de offerte worden uitgevoerd?
Bijlage: een afschrift van de aangifte bij de politie.
1 december 1987: ambtelijke adviesnota aan B. en W.: Volgens Londo is vandalisme aan de buitenkant van een schoolgebouw niet verzekerd. Dus dient geen beroep te worden gedaan op een onderwijsvergoeding. Misschien uit andere hoofde: gezien de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de "randgroep-jongeren" behoort de vandalistische schade misschien tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid?
Resume: a. niet betalen uit onderwijsvergoedingen;
b. wellicht bekostigen uit andere middelen.
Krabbel: a. akkoord; b. niet akkoord. Kosten f. 900,--.
Op 23 februari 1988 verzoekt Past. van Erp aan de Raad om medewerking door vergoeding van de kosten van reparatie van de zonwering.
Krabbel: Asconed/Londo contract: alleen verzekerbaar kosten vandalisme v.w.b. - dak; -- HWA (?); -- dakgoten.
Krabbel: Dus: als speelplaats is opengesteld door de Raad dient m.i. medewerking te worden verleend.
Op 14 april 1988 besluit de Raad tot medewerking.
Op 22 augustus 1988 stellen B. en W. het geld beschikbaar.
In het archief zit dan wel een afwikkeling betreffende een stormschade aan een zonwering van Bunderloo, maar die van de schade van Kwekkeveld ontbreekt. Wel zit er nog een offerte in van Verstappen:
16 oktober 1987: offerte Verstappen betreffende schade zonwering 't Kwekkeveld: f. 693,90 excl. B.T.W.
Krabbel: 20 % B.T.W. f. 138,90; totaal f. 832,68.
Krabbel: geen rekening aanwezig bij Past. van Erp.
Krabbel: In begroting 1987 nog ruimte hiervoor (vandalisme). 10-1-89 Ad van Gils gebeld. Zal opdracht geven aan Verstappen en contact opnemen met van Drunen. Van Drunen hiervan op de hoogte gesteld.

Glasschade 1987.
Op 28 maart 1988 claimt Pastoor van Erp vergoeding van glasschade 1987 voor o.a. 't Kwekkeveld: f. 1.085,12.
Op 30 juni 1988 besluit de Raad de schade te vergoeden.
Bijlagen: een aantal rekeningen van Jan van Uden.
Verder geen stukken, want de gemeente heeft hiervoor al eerder een fors krediet begroot; afwikkeling kan nu dus geschieden zonder de normale procedure af te wikkelen.

Technisch onderhoud.
Op 30 juni 1988 verzoekt Past. van Erp aan de Raad om medewerking bij het tot stand brengen van technisch onderhoud 1988.
Motivering: Onder het technisch onderhoud voor scholen worden verstaan bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden die minder frequent voorkomen en waarvan de activiteit niet als ingrijpend wordt beschouwd. Tot deze onderhoudsactiviteiten behoren het herstellen, repareren en vervangen van bouwdelen.
Door de gehele aanvraag zijn 2 strepen getrokken. Kennelijk is het schoolbestuur verzocht een andere aanvraag in te dienen, want:

Op 30 juni 1988 verzoekt Pastoor van Erp aan de Raad om medewerking i.v.m. technisch onderhoud 1988:

 • vervanging van de dakbedekking van 2 lokalen Corn. Trompstraat 1;
 • vervanging van de vloerbedekking in 1 lokaal Gasthuisstraat 36;
 • vervanging van de riolering van de gymzaal.

Motivering als boven.

In beroep tegen slechts partiŽle vergoeding.
Op 13 oktober 1988 besluit de Raad tot vergoeding van:

 • 6/25 deel x de vervangingskosten van de dakbedekking van 2 lokalen;
 • 3/20 deel x die van de vloerbedekking in 1 lokaal;
 • 3/15 deel x die van de riolering van de gymzaal.

De motivering hiervoor in het advies van B. en W. aan de Raad: Het schoolbestuur heeft kunnen reserveren.
Op 8 november 1988 schrijft dhr. Dubelaar van het C.B.K.O. aan G.S.: Pastoor van Erp stelt beroep in tegen het besluit van de Raad tot slechts partiŽle vergoeding.
Op 10 juli 1989 zendt het C.B.K.O. aan G.S. het advies het beroep gegrond te verklaren, want het staat onomstotelijk vast dat het schoolbestuur niet heeft kunnen reserveren.
Op 19 juli 1989 schrijven G.S. aan B. en W.: Wij verzoeken U te willen dienen van bericht en raad betreffende het beroepschrift van Pastoor van Erp.
Op 13 februari 1992 sturen eindelijk B. en W. aan G.S. het verzochte "bericht en raad" van 5 kantjes A4. O.a.: Het schoolbestuur heeft nooit aangetoond dat zij (m.z.: het) geen reserves heeft kunnen vormen, of dat geen reserves gevormd hadden kunnen worden, bijv. door de gemeente via het onderhoudsfonds.
Op 13 februari 1992 stuurt Pastoor van Erp een uitgebreid verweerschrift (wellicht na ontvangst van een afschrift van het gemeentelijke "bericht en raad").
Op 6 maart 1992 schrijven G.S. aan B. en W.: Wij nodigen U uit ter zitting op 30 maart 1992. Daar kunt u nadere informatie verkrijgen en ev. nadere toelichting geven.
Bijlage: een door Pastoor van Erp geleverd overzicht van het Fonds Instandhouding Scholen. Voor "t Kwekkeveld bedraagt het saldo op 15 maart 1989 f. 9.862,91
Er is helaas geen besluit in het archief bijgesloten. Hoe deze zaak is afgelopen zal dus in het ongewisse blijven.

Aanpassingen.
Op 22 augustus 1988 doen B. en W. een voorstel aan de Raad tot aanpassing van Jan van Amstelstraat 31 en Gasthuisstraat 36.
Bijlage: Een prognose van het Centraal Bureau van het Katholiek Onderwijs omtrent "t Kwekkeveld.
Op 1 september 1988 besluit de Raad het Huisvestingsoverzicht Ba.O. 1990 t/m 1992 vast te stellen overeenkomstig de overzichten Vermeerdering Huisvesting. Hierbij zit die aanpassing inbegrepen.

Stencilbrander.
Op 27 september 1988 verzoekt Pastoor van Erp aan de Raad om medewerking door vergoeding van de kosten van aanschaf van een stencilbrander.
Op 10 november 1988 besluit de Raad tot de vergoeding.
Bijlage: offerte Gestetner: R.I.B.-prijs: f. 2.950,--. Afleveringskosten f. 150,--.
Krabbel: f. 3.100,-- + f. 573,50 B.T.W. = f. 3.673,50.
Krabbel: Stencilmachine is van Gestetner, vandaar stencilbrander ook.
Op 24 april 1989 stellen B. en W. f. 3.674,-- beschikbaar.
Aangenomen mag worden dat de stencilbrander inderdaad is aangeschaft; uit de stukken blijkt het verder niet.

Toch een valmat / Gymzalen over naar de gemeente.
Op 21 november 1988 verzoekt pastoor van Erp aan de Raad om medewerking ter aanschaffing van een valmat voor de gymzaal bij het Kwekkeveld.
Op 9 maart 1989 besluit de Raad tot medewerking.
Op 20 maart 1989 verzoekt Pastoor van Erp om beschikbaarstelling van gelden.
Bijlage: offerte Janssen-Fritsen: Valmatten zijn niet meer toegestaan. Wij kunnen U leveren:
Een landingsmat voor f. 1.475,--.
Krabbel: f. 1.485,-- + vrachtkosten f. 82,50 = f. 1.567,50 + 18 Ĺ % B.T.W. 290,-- = f. 1.857,50
Op 14 augustus 1989 stellen B. en W. f. 1.857,50 beschikbaar.
Bijlage: offerte van Janssen-Fritsen d.d. 29 augustus 1989: landingsmat f. 1.493,25 + f. 276,25 B.T.W. = f. 1.769,50
Krabbel: Besloten door B. en W. op 14 augustus 1989 f. 1.857,50 ter beschikking te stellen.
Op 1 september 1989 geven B. en W. opdracht aan Janssen-Fritsen tot levering van een landingsmat 300 x 200 x 30 cm super f. 1.485,-- excl. 5% korting, vrachtkosten en B.T.W.
Ook nu weer is verdere afhandeling niet in het archief opgenomen. Herinnert U zich dat de aanschaf van een landingsmat in 1981 werd afgewezen? Verwondert het U ook dat B. en W. de opdracht geven voor levering van de mat? Dat heeft een heel logische verklaring: per 1 augustus 1989 is de exploitatie en het onderhoud van de gymzalen overgenomen door de gemeente.

Accountantsverklaring nodig.
Op 16 december 1988 schrijft de Minister aan B. en W. dat hij nog een verklaring van de accountant nodig heeft omtrent de omvang en het jaar van 1e oplevering van het schoolgebouw.
Krabbel: Accountantscontrole op 5 januari 1989 door van Berkel Accountantskantoor.
Krabbel: Op 18 januari 1989 telefoon naar de Minister en hem op de hoogte gesteld dat vandaag de accountantsverklaring wordt verzonden. De Minister is daarmee akkoord; de grens van 4 weken wordt niet toegepast.
Op 13 januari 1989 verklaart de accountant dat het stichtingsjaar van 't Kwekkeveld Jan van Amstelstraat 31 en Gasthuisstraat 36 van beide het jaar 1930 is. Dezelfde dag stuurt de accountant de verklaring aan B. en W.; ook zendt hij de verklaring aan de Minister.
Op 18 januari 1989 wordt de verklaring inderdaad door B. en W. ook nog eens verzonden aan de Minister.
Op 1 maart 1989 bericht de Minister dat de behandeling verlengd is tot 21 juni 1989.

Op 21 februari 1989 claimt Pastoor van Erp bij de Raad vergoeding van glasschade 1988 o.a. 't Kwekkeveld f. 2.858,41.
Op 13 april 1989 besluit de Raad de schade te vergoeden.
Bijlagen: een groot aantal rekeningen van Jan van Uden.

Boiler gymzaal.
Op 14 april 1989 verzoekt Pastoor van Erp aan de Raad om medewerking bij de aanschaf van een boiler voor de gymzaal.
Op 22 juni 1989 besluit de Raad daartoe.
Op 11 juli 1989 verzoekt Pastoor van Erp het geld beschikbaar te stellen.
Krabbel: Afgewerkt: de boiler van de Mr. Michelsstraat is inmiddels in de gymzaal Kwekkeveld geplaatst.
De gymzaal Mr. Michelsstraat is gesloopt.
Hier ontbreekt nogal een en ander in het archief. Is er geen correspondentie gevoerd over die 2e-hands-boiler en wat gebeurt er met het besluit van de Raad? Daar is toch al een goedkeuring door G.S. van een begrotingswijziging aan vooraf gegaan?
Een en ander zal wel te maken hebben met de overdracht van de gymzalen aan de gemeente per 1 augustus 1989.

Op 24 augustus 1989 verzoekt Pastoor van Erp aan de Raad om medewerking aan technisch onderhoud, o.a. aan 't Kwekkeveld: herstraten speelplaats Jan van Amstelstraat 31 en vervangen vloerbedekking Gasthuisstraat 36.
Krabbel: Aanvraag vervanging vloerbedekking wordt ingetrokken; brief volgt.
Op 17 oktober 1989 sturen B. en W. aan Pastoor van Erp het desbetreffende raadsbesluit van 12 oktober: De Raad verleent partiŽle medewerking van 4/30 deel van de kosten van het herstraten van de speelplaats.
Op 9 november 1989 stuurt het C.B.K.O. namens Pastoor van Erp een beroepschrift aan G.S. tegen de slechts partiele vergoeding.
Op 14 november 1989 ontvangen B. en W. van G.S. een afschrift van het beroepschrift van het C.B.K.O., met het verzoek te dienen van bericht en raad en aan te geven dat het bestuur heeft kunnen reserveren en tot welk bedrag.
Op 13 februari 1992 (al!) sturen B. en W. aan G.S. het gevraagde "bericht en raad": De afschrijvingstermijn is geheel of gedeeltelijk verstreken; de gemeente heeft zelf voor het bestuur gereserveerd (via het onderhoudsfonds).
Op 6 maart 1992 delen G.S. aan B. en W. mede dat zij de stukken kunnen inzien en dat op 30 maart het beroepschrift zal worden behandeld. U kunt U daar laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, ev. vergezeld van deskundigen.
Wederom is geen verdere afwikkeling in het dossier aanwezig.

Snode plannen.
Voor het schooljaar 1990/1991 worden snode plannen gesmeed! Men is van zins het gebouw van de voormalige Mariaschool aan de Jan van Amstelstraat, onderdeel van Het Kwekkeveld, te verbinden met het gebouw van de voormalige kleuterschool aan de Gasthuisstraat en het modernere gebouw aan de Cornelis Trompstraat af te stoten!! (zrs.)
Wij weten door de huidige situatie dat deze plannen niet zijn doorgegaan; de oude Mariaschool is afgestoten en het gebouw aan de Cornelis Trompstraat is verbouwd en uitgebreid. Wel is de voormalige kleuterschool nog bij de school in gebruik gebleven.

INTERVIEW MET TON VAN DRUNEN

Uit een interview met dhr. Ton van Drunen, ex-directeur van 't Kwekkeveld, maakte ik de volgende notities:

In de parochie Boschweg werd in 1930, bij het opstarten van de parochie O.L. Vrouw v.d. H. Rozenkrans, de Mariaschool voor meisjes opgericht, tegelijk met de Aloysiusschool voor jongens. Tegelijkertijd werd ook met de Tharcitiuskleuterschool, later de Nieuwe Lente geheten, begonnen. Het bestuur over de Mariaschool berustte bij de Zrs. van Liefde. Het was een 6-klassige lagere school met daarnaast een 2-, later 3-klassige kleuterschool. In de 50-er jaren werd de kleuterschool uitgebreid met een speellokaal. Tegelijkertijd werd ook de Mariaschool uitgebreid met beneden een klaslokaal, een nieuwe ingang en een hoofd/personeels-kamer; boven ontstond ruimte voor een zeer groot lokaal. Dit werd later, na de fusie met De Toekomst tot 't Kwekkeveld in 1984, als documentatiecentrum en handenarbeidlokaal ingericht. Een leegstaand klaslokaal werd toen filmlokaal.

Reeds vůůr 1971 ontstond behoefte aan meer ruimte voor de kleuterschool door de nieuwbouw van de Bloemenwijk. Toen werden 2 noodlokalen aan de Leliestraat in gebruik genomen, aanvankelijk als dependance van de Nieuwe Lente, maar al spoedig verzelfstandigd. Deze school leverde kleuters aan de Aloysiusschool. Toen de huizen aan de Leliestraat gebouwd werden moest de noodkleuterschool wijken voor de nieuwbouw. Er werd een nieuwe 4-klassige kleuterschool de Klimop gebouwd aan de Papaverstraat, die nu nog als onderdeel van de Vossenberg in gebruik is. Aan deze kleuterschool was zr. Aloysia-Marie hoofdleidster, in de nieuwbouw al spoedig opgevolgd door achtereenvolgens Noortje van Weert, Betsie van Dijk en tenslotte Josť Vermeer, die bij de integratie in 1985 adjunct-directeur werd op de basisschool de Klimop.

Naarmate de parochie door nieuwbouw zich uitbreidde groeide de Mariaschool uit haar jasje, evenals de Aloysiusschool. Gedurende enige tijd moesten enkele klassen van de Mariaschool in allerlei noodvoorzieningen worden ondergebracht. Daarom ontstond het plan tot stichting van een 3e school in de parochie. In eerste instantie werden reeds 4 lokalen gebouwd op de plaats waar nu 't Kwekkeveld gevestigd is. Dit was vanaf 1970 een dependance van de Mariaschool. Op 1 augustus 1971 werd de Toekomst gesticht. Tot hoofd werd benoemd dhr. A. van Drunen. Miriam van Rens won de prijsvraag waaruit de naam de Toekomst naar voren kwam. De 4 lokalen werden uitgebreid met nog 2, zodat de school een volwaardige 6-klassige zou worden. Tijdens deze aanbouw zaten 2 klassen op de zolder van het Lidwinagebouw. In dit gebouw heeft ook dhr. Ton van Drunen nog enige tijd gewoond eerdat zijn woning klaar was.

De Toekomst zou leerlingen toegespeeld krijgen van de beide andere scholen. Probleem was echter dat deze nog aparte meisjes- en jongensschool waren. Daarom moest meteen serieus werk gemaakt worden van coŽducatie. De nieuwe school was een 6-klassige, waarbij vanaf de start de 1e klas gemengd zou zijn en zo vervolgens de gehele school langzamerhand zou uitgroeien tot een totaal gemengde school. De klassen 2 t/m 6 waren bij de aanvang nog meisjesklassen. Ook de beide andere scholen maakten van de gelegenheid gebruik om mee te doen aan deze coŽducatie. In die tijd was zr. Ancille hoofd van de Mariaschool. Zij leverde het grootste aantal leerlingen voor de Toekomst en paste, voorzichtig gezegd, daarbij enige selectie toe!

Toen in 1971 het 6-klassige schoolgebouw voor de Toekomst klaar was, had men nog niet de beschikking over een eigen gymzaal. Daarvoor moest telkens uitgeweken worden naar die van de Aloysiusschool. Geen ideale situatie! Rond 1975 kwam de eigen gymzaal naast de school klaar, aanvankelijk in eigendom bij de Stichting Pastoor van Erp. Door de verhuur in de avonduren aan allerlei sportverenigingen en door het bewerkelijke onderhoud werd de last voor de school te zwaar en werd de gymzaal aan de gemeente overgedragen. Sedertdien huurt de school van de gemeente; dit wordt bekostigd met de gelden die de overheid voor het onderhoud van een gymzaal voteert. Een hele verlichting voor de school. Ton van Drunen had al bij de bouw de toegang tot het gymlokaal aan de straatzijde laten aanbrengen, zodat vreemde huurders niet over de speelplaats behoefden te komen. Zodoende kon het hek na schooltijd gerust gesloten worden, hetgeen baldadigheid van opgeschoten jeugd enigszins beperkte. De zaal is op een tamelijk laaggelegen, vochtige ondergrond gebouwd. Hierdoor had de vloer regelmatig van het vocht te lijden. De parketvloer wilde nog wel eens opbollen, zodat de planken moesten worden bijgeschaafd om ze weer passend te maken. Eenmaal gebeurde er iets ergers: toen de leerkrachten naar school kwamen, vroegen zij zich en elkaar af hoe het zou komen, dat er zoveel stoom uit de rioolputten op straat opsteeg. "Dat zou wel van de wasserij van Lidwina komen!" En zo kon het gebeuren dat een defecte verwarmingsinstallatie in de gymzaal zo'n 15.000 l heet water loosde en een navenante hoeveelheid gas nutteloos verbruikte!

Op 1 augustus 1972 werd de totale 6-klassige school in gebruik genomen, waarna die op 26 september 1972 officieel werd geopend door Inspecteur Straver in het bijzijn van dhr. Remmen, dierenarts en voorzitter van het per 1 januari 1972 gestarte schoolbestuur: de Stichting Pastoor van Erp, aan welke stichting de zusters ook het bestuur over de Mariaschool overdroegen. Ook de Aloysiusschool kwam daaronder te vallen. Leerkrachten op de Toekomst waren: Ton van Drunen hoofd; Piet van der Aa; Maria Diederen; zr. Cypriana; Ans Oosthoek en Anton Schouten. Zr. Melanie gaf handwerkles. Er waren omtrent 180 leerlingen.

Op 9 juli 1981 vierde De Toekomst met grote festiviteiten het 10-jarig bestaan. Er werd een jubileum-schoolkrant uitgegeven in de vorm van een hoofdletter T (van Toekomst).

Aan de Mariaschool volgde Jan Gremmen zr. Ancille op als hoofd; die werd weer opgevolgd door Herman van Duursen. Toen deze tussentijds naar Oss vertrok (hij is intussen overleden) werd Ton van Drunen korte tijd hoofd van 2 scholen, totdat op 1 augustus 1984 de fusie tussen de Toekomst en de Mariaschool tot stand kwam en de Basisschool 't Kwekkeveld ontstond. Deze naam was het resultaat van een prijsvraag, die gewonnen werd door Ans v.d. Ven. De naam is ontleend aan de plaats waarop de school staat, waar vroeger een vennetje, een poel, was met veel kwakende kikkers; deze herinnering geassocieerd aan het "gekwek" van de kinderen deed de naam Kwekkeveld ontstaan.

Bij de fusie in 1984 telden beide scholen 5 klassen (groepen). Gaandeweg de realisering van de nieuwbouwwijken Bonkelaar en Grevekeur kwamen de eerste kleuters hieruit de Nieuwe Lente bevolken. Daardoor groeide deze school zodanig, dat er behoefte aan een extralokaal ontstond. Dit werd gevonden in 't Kwekkeveld aan de Cornelis Trompstraat; hier waren immers 6 lokalen gebouwd. Petra Leytens was de gelukkige die met haar kleuters hier ťťn of enkele jaren gastvrijheid genoot. Aan de kleuterschool stonden ten tijde van de integratie in 1985: Josine Spit hoofdleidster, Hanneke Vermeltvoort, Marga van Deursen en Petra Leytens. Vůůr Josine voerden de zusters het hoofdleidsterschap.

Op 1 augustus 1985, de datum van de integratie, werd de kleuterschool de Nieuwe Lente met 't Kwekkeveld samengevoegd tot de nu officiŽle Basisschool 't Kwekkeveld. Ton van Drunen werd hiervan de directeur, Josine Spit, het hoofd van de kleuterschool, werd adjunct-directeur. Toen deze laatste in 1987 vertrok werd Toine van Heesch de nieuwe adjunct.

Vůůr 1984 telde het gebouw van 't Kwekkeveld 6 lokalen; de Mariaschool 8, waarvan 6 in gebruik als klaslokaal. De Nieuwe Lente had 3 klaslokalen en een speellokaal, dat later als 4e klaslokaal in gebruik werd genomen. Tot 1992 huisde basisschool 't Kwekkeveld nog in deze drie gebouwen.

In 1990 werd door de gemeente een 15-jarenprognose gemaakt: tot 2005 zouden 13 lokalen in het hoofdgebouw nodig zijn. Al spoedig bestond behoefte aan 14 lokalen. Dat 14e lokaal is op papier steeds gepland geweest, maar nooit gebouwd. Totaal zijn er dus inclusief de dependances 17 lokalen ter beschikking geweest, die alle in gebruik waren. Wat in de toekomst met het kleutergebouw zal gaan gebeuren is nog niet bekend. Als het 3e Educatieve Basiscentrum hier eventueel ingericht gaat worden, zal het gebouw wellicht gebruikt kunnen worden voor buitenschoolse opvang e.d. Het staat op de gemeentelijke monumentenlijst. Vooral de aanbouw uit de vijftiger jaren echter was van slechte kwaliteit en daardoor vergde het veel kostbaar onderhoud.

Een enigszins cynische reclameslogan van 't Kwekkeveld luidde: "Geen betere school dan 't Kwekkeveld: wij bieden ruimte van de wieg tot het graf!" Een slogan, ontstaan doordat de leerlingen in het Nieuwe-Lentegebouw geregeld geconfronteerd werden met activiteiten rond het bejaardencentrum Lidwina aan de overkant en het mortuarium daarnaast.

Omstreek 1990 werden plannen gemaakt om alle klassen op ťťn locatie onder te brengen. Daartoe was het noodzakelijk het gebouw van 't Kwekkeveld aan de Corn. Trompstraat verder uit te breiden. Als het gebouw van de Nieuwe Lente en van de Mariaschool werden afgestoten en de Aloysiusschool werd gesloopt na samenvoeging met de Toekomst zouden zoveel gelden van de rijksbijdragen in de exploitatiekosten vrijkomen, dat financiering van deze bouw rendabel zou zijn.

't Kwekkeveld werd verbouwd en uitgebreid in 1991. Tijdens deze bouw waren 2 noodlokalen aan het Ankerpad in gebruik en 2 aan de Klaprooshof naast de gymzaal van B.S. de Klimop. In 1992 werd de vernieuwde bouw in gebruik genomen met een groot feest, mogelijk gemaakt door een aantal sponsors, een fancyfair en de oud-papieraktie. Er werd een logo onthuld: 3 driehoeken met de punt naar boven naast elkaar, gelijkend op de drie lichtkoepels op het dak van het gebouw, symboliserend het samengaan van de drie scholen tot de ťne school: 't Kwekkeveld. Hoogtepunt van de viering was een uitstap(je?!) van de hele school met een stoet van wel 8 of 9 bussen naar een speel- en zwembad in Zaltbommel. De organisatie van de sponsoractie e.d. lag in de deskundige handen van Toine van Heesch.
Het gebouw van de voormalige Nieuwe Lente werd overgedragen aan de gemeente en wordt sindsdien door B.S. 't Kwekkeveld daarvan gehuurd; want die lokalen zijn nog steeds nodig!
De laatste jaren huizen in dit gebouw twee groepen 8 en een groep 7. Het zijn er ooit vier geweest.
In 1992 vond ook de fusie van de Aloysiusschool met de Klimop tot B.S. de Vossenberg plaats.

Ton van Drunen is op 1 september 2000 met pensioen gegaan, nadat hij de 40 dienstjaren had vol gemaakt. Het afscheidsfeest is een voor hem onvergetelijke gebeurtenis geweest.
Voor zijn opvolging hanteerde de Stichting Pastoor van Erp een open sollicitatieprocedure. De sollicitatiecommissie bestond uit de adjunct-directeur, een leerkracht, een lid van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad en de Algemene Directeur Henk van Oorschot.
Tenslotte werd Geert Loeffen, adjunct van de Beemdschool, tot nieuwe directeur benoemd.

Hij trof een zeer goed georganiseerde school aan. Een zekere zorgstructuur was onder Ton's leiding al in 1971 begonnen. Wij kunnen hier wel van een primeur spreken, want differentiatie naar gelang de behoefte van de leerling was nog lang geen gemeengoed. In eerste aanleg mochten goede leerlingen uit de 6e klas zwakkere in de 5e klas gaan helpen. Een eerste vorm van remedial teaching! Later gingen zwakkere leerlingen van de 6e klas bij bepaalde lessen, bijv. rekenen of begrijpend lezen, in de 5e klas lessen mee volgen. Ook werd al spoedig een documentatiecentrum ingericht, waarin de leerlingen als zij hun vaste taak af hadden zelfstandig konden gaan studeren of een spreekbeurt voorbereiden.
Het kind werd steeds centraal gesteld; zijn belangen werden voortdurend in het oog gehouden. 5 x per jaar was er een leerlingenoverleg, waarbij de zwakkere kanten gedocumenteerd in bespreking kwamen. Hier werd zo nodig besloten tot remedial teaching. In uitzonderingsgevallen werd een klas doubleren aanbevolen; hier was altijd extra hulp aan verbonden. Soms werd de leerling een speciaal programma aangeboden of werd besloten hem bepaalde lessen op een lager niveau te laten volgen. Ook kon, na een psychologisch-didactisch onderzoek, een advies volgen hem naar het Speciaal Onderwijs te verwijzen.
Dat een en ander vruchten afwierp bleek Geert Loeffen al spoedig, toen in november 2000 twee Inspecteurs de gehele school doorspitten en tot de conclusie kwamen dat op vrijwel alle facetten zeer goed gescoord werd. Een fijn gevoel voor de zojuist gepensioneerde directeur! En voor zijn opvolger!

Bron: Historie Onderwijs Schijndel, Louis van Dijk - 2008.

 Reageren 

Naar bovenkant pagina